PrivatMegleren Panorama

Standardisert prisliste for meglertjenester.

Listen er utarbeidet med tanke på å gjøre det lettere å sammenligne prisene. Det bør være mulig å finne noen fellesnevnere (priselementer) som listes opp først under de enkelte punktene. Og så kan den enkeltes tillegg/spesialiteter tas som tilleggspunkter. Det vil da være lettere å se hva som er ”likt og ulikt” Strukturen på prislisten hensyntar ikke at det i ulik grad kan være elementer av vederlag i de ulike postene. I oppdragsskjemaet skal priselementer med elementer av vederlag (potensielt over/underskudd for megler) angis som vederlag. Dette kan variere avhengig av foretaksorganisering, valg av pakkeløsninger, etc. Samtidig vil ikke dette være viktigst for forbruker i forbindelse med sammenligning av priser, men kan eventuelt forklares av megler ved oppdragsforhandlinger/fremleggelse av oppdragskjema.

Meglers vederlag

Provisjon Fra – til 1,5-3,1%
Minsteprovisjon Fra kr. 40.000,-
Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander, m.m. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
Tilretteleggingshonorar Fast beløp kr 8.500,-
Grunnhonorar Fra kr. 8.500,-
Grunnhonorarer inkluderer grunnboksutskrifter, servitutter, innhening av ferdigattester, løsøreregister m.m. Grunnhonoraret gjenspeiler meglers kostnader knyttet til tilrettelegging og gjennomføring av det enkelte salget og påløper uavhengig av om salget gjennomføres.
Oppgjørskostnad Fast beløp kr. 6.250,-
Visninger / Overtagelse
(2.250,- pr. visning og overtagelse)
Fra kr. 4.500,-
Inndekning av garantiforsikring / Inneståelseserklæring Fast beløp Kr. 2.500,-

Markedsføring

Markedspakke (iht. innholdsbeskrivelse) Fast beløp kr. 12.900,-
PM digital annonsering - "KLiKK" Avtalt pakkepris kr. 4.650,- / 7.500,- / 11.900,-
Fornyelse av internettannonse ved behov Fast beløp kr. 2.500,-
Annonse pr. stk i lokalavis – halv side Fast beløp kr. 5.000,-
Aftenposten - Halvside Fast beløp kr. 7.450,-
Tilleggspunkt – Produksjon av DM Fra Kr. 250,-
Tilleggspunkt – Utsending av prospekt til registerte i vår database Inkludert 0,-

Taksering

Avhenger av takstmann og salgsobjekt
Tilstandsrapport Fra Kr. 5.000,-
E-takst Kr. 2.500,-

Fotografering

Foto Fra Kr. 2.500,-

Informasjonsinnhenting

Grunnboksutskrift Inkludert Kr. 0,-
Oppslag eiendomsregister Inkludert Kr. 0,-
Tinglysing av sikringsobligasjon Fra-til Kr. 430,- - 525,-

Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag

Eierskiftegebyr Avhenger av forretningsfører Fra-til 1,9 - 5,25 promille
Opplysninger fra forretningsfører Avhenger av forretningsfører Fra-til Kr. 0,- - 3.500,-
Utlysning av forkjøpsrett Avhenger av forretningsfører Fra-til Kr. 0,- - 4.300,-

Alternativ kan oppdraget avtales til timespris

Anslått timeforbruk på oppdrag via PrivatMegleren er 59 timer som fordeler seg på disse hovedmomentene i vår leveransebeskrivelse:

  • Forberedelse til salg m.m. 11,0 timer
  • Markedsføring av eiendommen m.m. 11,0 timer
  • Visninger m.m. 10,0 timer
  • Oppfølging av interessenter m.m. 6,5 timer
  • Behandling av bud m.m. 10,5 timer
  • Kontrakt m.m. 4,0 timer
  • Overtagelse/oppgjør m.m. 6,0 timer

Pris per påbegynt time er kr 2.250,-. Timeforbruket er anslått basert på erfaring fra tilsvarende oppdrag, dog er det kun å betrakte som et anslag, endelig timeforbruk kan variere. Endelig antall timer ved sluttføring av oppdraget kan derfor avvike utover antall timer estimert og lagt til grunn i dette tilbudet. Megler vil dog varsle oppdragsgiver om eventuelle overskridelser i påløpte timer utover 10 timer, i forhold til anslått timeforbruk i pristilbudet. Dersom det avtales oppdrag med timepris, må oppdragsgiver betale for faktiske medgått timer, uavhengig av salg eller ikke.

I tillegg til meglers vederlagskrav kommer særskilt avtalte utlegg, for eksempel innhenting av informasjon fra offentlige registere, annonsering, salgsoppgave osv. Også uavhengig av om det blir salg eller ikke.