PrivatMegleren Hammerfest

Standardisert prisliste for meglertjenester.

Listen er utarbeidet med tanke på å gjøre det lettere å sammenligne prisene. Det bør være mulig å finne noen fellesnevnere (priselementer) som listes opp først under de enkelte punktene. Og så kan den enkeltes tillegg/spesialiteter tas som tilleggspunkter. Det vil da være lettere å se hva som er ”likt og ulikt” Strukturen på prislisten hensyntar ikke at det i ulik grad kan være elementer av vederlag i de ulike postene. I oppdragsskjemaet skal priselementer med elementer av vederlag (potensielt over/underskudd for megler) angis som vederlag. Dette kan variere avhengig av foretaksorganisering, valg av pakkeløsninger, etc. Samtidig vil ikke dette være viktigst for forbruker i forbindelse med sammenligning av priser, men kan eventuelt forklares av megler ved oppdragsforhandlinger/fremleggelse av oppdragskjema.

Meglers vederlag
ProvisjonFra – tilProsent : Fra 2,0 -3,3%
MinsteprovisjonFast beløpkr. 50 000
Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander, Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
GrunnhonorarFast beløpkr. 7 500
Grunnhonoraret gjenspeiler meglers kostnader knyttet til tilrettelegging og gjennomføring av det enkelte salget og påløper uavhengig av om salget gjennomføres.
OppgjørshonorarFast beløpkr. 5 000
Visningshonorar pr. visningFast beløpkr. 0
GrunnbokshonorarFast beløpkr. 1 000
Markedsføring
Internettannonsering (Finn++, )Fast beløpkr. 3 500
Fornyelse av internettannonseFast beløpkr. 2 000
Annonsepakke 1 (4 x ½ side evt 1 x hel + 2x 1/2)Fast beløp kr. 10 900
Taksering
BoligsalgsrapportKr. 12-13 000
Verdi- og lånetakstKr. 4-6 000
Fotografering
Standardpakke inkl tegninger og dronefotoKr. 4 150
Eierskifteforsikring
Premiesats u/boligsalgsrapportFra - til1.80 - 5,25 ‰
Premiesats m/boligsalgsrapport4.25 ‰
Minimum / maksFra – tilKr. 2 000 / 40 000
Informasjonsinnhenting
Kommunale opplysningerFast beløpKr. 1 000
Tinglysing av sikringsobligasjonFast beløpKr. 525
Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag
Eierskiftegebyr til forretningsfører ByBoFast beløpKr. 3 440
Opplysninger fra forretningsfører ByBoFast beløpKr. 1 875
Utlysning av forkjøpsrett til ByBoFast beløpKr. 4 300
Alternativ kan oppdraget avtales til timespris

Anslått timeforbruk på oppdrag via PrivatMegleren er 59 timer som fordeler seg på disse hovedmomentene i vår leveransebeskrivelse:

  • Forberedelse til salg m.m. 11,0 timer
  • Markedsføring av eiendommen m.m. 11,0 timer
  • Visninger m.m. 10,0 timer
  • Oppfølging av interessenter m.m. 6,5 timer
  • Behandling av bud m.m. 10,5 timer
  • Kontrakt m.m. 4,0 timer
  • Overtagelse/oppgjør m.m. 6,0 timer

Pris per påbegynt time er kr 1.800,-. Timeforbruket er anslått basert på erfaring fra tilsvarende oppdrag, dog er det kun å betrakte som et anslag, endelig timeforbruk kan variere. Endelig antall timer ved sluttføring av oppdraget kan derfor avvike utover antall timer estimert og lagt til grunn i dette tilbudet. Megler vil dog varsle oppdragsgiver om eventuelle overskridelser i påløpte timer utover 10 timer, i forhold til anslått timeforbruk i pristilbudet. Dersom det avtales oppdrag med timepris, må oppdragsgiver betale for faktiske medgått timer, uavhengig av salg eller ikke.

I tillegg til meglers vederlagskrav kommer særskilt avtalte utlegg, for eksempel innhenting av informasjon fra offentlige registere, annonsering, salgsoppgave osv. Også uavhengig av om det blir salg eller ikke.