Klikk for galleri

Innflytningsklar selveier med god standard på Brødløs - 2 ledig!

Innflytningsklar selveier med god standard på Brødløs - 2 ledig!

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Viken - Halden Valhall

Watvedtveien 1A-D

Prisantydning3.650.000,- - 3.700.000,-Primærrom70m2Bruksareal70m2Soverom2
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

Ø-eiendom AS v. Christer Kraft

Betegnelse

Gnr. 141 Bnr. 411 i Halden kommune

Byggeår

2020

Beliggenhet

Eiendommen har en fin beliggenhet i rolig gate med kort gangavstand til bydelssentrum på Brødløs hvor det er tilgang til butikker, bensinstasjon og baker. Gode bussforbindelser i området. Skoler og barnehager i nærområdet. Tilgang til flotte turområder i nærmiljøet.

Bygninger

Firemannsbolig.

Byggemåte

Bygningen er oppført med støpt plate på mark, såle og ringmur av Jackon. Det er trebindingsverk med 20-25 cm isolasjon. Utvendig kledning er grunnet og malt 1 strøk. Vinduer m/ 3 lags glass. Tekket tak.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 70 kvm, Bruksareal: 70 kvm
Rom som er P-rom: Leilighetene vil innholde følgende planløsning: Entré, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom, bad og vaskerom/bod.

1. etg. (P-rom/BRA): 70 kvm pr. leilighet
2. etg. (P-rom/BRA): 70 kvm pr. leilighet

Innhold

Leilighetene vil innholde følgende planløsning: Entré, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom, bad og vaskerom/bod.

Standard

Leilighetene blir levert med god og tidsriktig standard.
Gulv i oppholdsrom: Opus 1 stav
Vegger i oppholdsrom: Malt gips
Himling i oppholdsrom og bad: Hvitmatl gips.
Kjøkkenet er fra Mesterkjøkken.
Badet har fliser på gulv og vegger. Innredet med dusjvegger og baderomsinnredning.

Møblering

Eiendommen selges umøblert.

Oppvarming

Vannbåren varme i alle rom med elektrisk oppvarmet vann. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Parkering / Garasje

Carport. Denne koster kr. 100.000,- i tillegg til kjøpesum.

Adkomst

Eiendommen ligger i Watvedtveien/Brødløsveien - innkjøring vil skje fra Brødløsveien.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med asfalt i gårdsplass, samt gressplen rundt boligen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.
Tinglyst 23.05.1960: Forbud mot næringsvirksomhet m.m.
Seksjonering vil bli tinglyst før overtagelse.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilkoblet offentlig vann- og avløpsanlegg, samt tilknyttet offentlig vei.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest vil bli utstedt før innflytting.

Verdi ved skattefastsetting

Formuesverdien på eiendommen er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Formuesverdien er ulik for primærbolig og sekundærbolig. For primærbolig (der boligeier er folkeregistrert pr 1. januar) utgjør formuesverdien 25% av kvadratmeterprisene og 90 % for sekundærboliger (alle andre boliger).

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et område som er avsatt til bebyggelse og anlegg iht. kommuneplanen. Kommuneplanen ligge som vedlegg til salgsoppgaven.

Andre faste løpende kostnader

Det er ikke lagt opp til felleskostnader. Dette bestemmes av beboerne/sameiet. Kommunale avgifter kan bes fakturert angjeldende andel direkte til hver sameier. Eventuelle fellesutgifter er utgifter som skal dekke sameiets driftsutgifter, og vil blant annet avhenge av ytelsene sameiet rekvirerer. Fellesutgiftene fordeles i henhold til sameiets vedtekter, som i utgangspunktet angir fordeling etter sameierbrøken. Sameiet skal beslutte hvor mange ytelser som skal rekvireres.

Estimerte løpende kostnader pr. enhet (2021 tall):
Kommunale avgifter ca. 14.000,- pr. år.
Byggforsikring ca. kr. 3.000,- pr. år.
Forretningsførsel ca. kr. 2.800,- pr. år. (Dersom sameiet bestemmer å sette dette bort)
Oppstart av sameie ca. kr. 3.500,- (Dersom sameiet bestemmer å sette dette bort)
Strøm ca. kr. 10.000,- pr. år.

Oppgitte tall er kun et estimat og vil variere ut fra valg av leverandør og avtaletype. Kommunale avgifter vil variere iht. det enhver tid gjeldende gebyrregulativ i kommunen, samt verditaksering iht. eiendomsskatt. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i felleskap i henhold til de enkelte sameiebrøker. Utbygger er ansvarlig for fellesutgiftene for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Øvrige kostnader som f.eks. internett, alarm, kabel-TV kommer i tillegg.

Oppgjør

Oppgjør (kjøpesum og kjøpsomkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto i god tid innen overtagelse. Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger under forutsetning av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Stilles ikke slik garanti tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

3 700 000,- (Prisantydning)


Omkostninger
12 500,- (dokumnetavgift av tomteverdi kr. 500 000,-)
585,- (tinglysing av skjøte)
585,- (tinglysing av pantedokument)
172,- (panteattest)
100 000,- (carport)

3 813 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Adgang til utleie

Megler er ikke kjent med offentligrettslige regler som er til hinder for utleie av seksjonen. Det vil ikke bli lagt opp til forbud mot utleie i sameiets vedtekter.

Konsesjon / Odel

Det er ikke krav til konsesjon ved erverv av eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Garantier

Garantiplikt for nyoppførte boliger gjelder for avtaler som inngås fra og med 1. januar 2019 og dersom det er mindre enn 6 måneder siden boligen ble ferdigstilt. Bestemmelsen retter seg mot salg fra person som gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet, og der kjøperen gjør avtalen som forbruker. Garantiforpliktelsen fremgår av avhendingsloven § 2-11 jf. bustadoppføringsloven § 12.
Det vil stilles en garanti tilsvarende 3 % av kontraktssummen umiddelbart etter budaksept.
Garantien trappes opp til 5 % av kontraktssummen fra overtagelsen. Selger kan alternativt deponere et tilsvarende beløp, jf. bustadoppføringsloven § 12. Dersom kjøper ikke anses å være forbruker, oppstår det ingen garantiforpliktelse for selgeren.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag og utlegg

Meglerprovisjon (Kr.40.000)
Godtgjørelse oppgjør (Oppgjørskostnad) (Kr.3 750)
Tilrettelegging (Kr.6 250)
Visninger (Kr.625)
Totalt kr. (Kr. 50 625)
I tillegg tilkommer utlegg.
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr. 9.900,- i honorar for utført arbeide samt alle utlegg.

Finn.no: Prosjektets ferdigstillelse

3. kvartal 2022