PrivatMegleren Allé

Standardisert prisliste for meglertjenester.

Listen er utarbeidet med tanke på å gjøre det lettere å sammenligne prisene. Det bør være mulig å finne noen fellesnevnere (priselementer) som listes opp først under de enkelte punktene. Og så kan den enkeltes tillegg/spesialiteter tas som tilleggspunkter. Det vil da være lettere å se hva som er ”likt og ulikt” Strukturen på prislisten hensyntar ikke at det i ulik grad kan være elementer av vederlag i de ulike postene. I oppdragsskjemaet skal priselementer med elementer av vederlag (potensielt over/underskudd for megler) angis som vederlag. Dette kan variere avhengig av foretaksorganisering, valg av pakkeløsninger, etc. Samtidig vil ikke dette være viktigst for forbruker i forbindelse med sammenligning av priser, men kan eventuelt forklares av megler ved oppdragsforhandlinger/fremleggelse av oppdragskjema.

Meglers vederlag

Provisjon Fra – til prosent 1,25% - 3,1%
Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander,…… Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.    
Grunnhonorar Fast beløp kr. 14.900,-
Grunnhonoraret gjenspeiler meglers kostnader knyttet til tilrettelegging og gjennomføring av det enkelte salget og påløper uavhengig av om salget gjennomføres.
Oppgjørshonorar Fast beløp kr. 6.950,-
Visningshonorar pr. visning Fast beløp kr. 2.500,-
Pantattest fra St. Kartverk Fast beløp kr. 950,-
Internettannonsering Fast beløp kr. 5.500,-
Innh. av info fra kommune Fast beløp kr. 1.500,-
Trykking av nøkkelinformasjon Fast beløp kr 1.950,-
Innh. av informasjon fra forr.fører Fast beløp kr 4.000,-
     

Markedsføring

Annonse pr. stk i lokalavis Fast beløp Variabel/etter avtale
Annonsepakke Fast beløp Variabel/etter avtale
Prospekt (eks 30 stykk) Fast beløp kr 5.500,-
     

Taksering

Boligsalgsrapport, kategori 1   Avhenger av takstmann
Takst   Avhenger av takstmann

Fotografering

Standardpakke   Avhenger av fotograf

Direkte utlegg

Tinglysing av sikringsobligasjon Fra-til kr. 430 - 1060
Notering av urådighet (aksjebolig) Fra-til Pris varierer

Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag

Eierskiftegebyr Fra-til kr 0-5.000,-
Opplysninger fra forretningsfører Fra-til kr 0-5.000,-
Alternativ kan oppdraget avtales til timespris

Anslått timeforbruk på oppdrag via PrivatMegleren er 59 timer som fordeler seg på disse hovedmomentene i vår leveransebeskrivelse:

  • Forberedelse til salg m.m. 11,0 timer
  • Markedsføring av eiendommen m.m. 11,0 timer
  • Visninger m.m. 10,0 timer
  • Oppfølging av interessenter m.m. 6,5 timer
  • Behandling av bud m.m. 10,5 timer
  • Kontrakt m.m. 4,0 timer
  • Overtagelse/oppgjør m.m. 6,0 timer

Pris per påbegynt time er kr 1.800,-. Timeforbruket er anslått basert på erfaring fra tilsvarende oppdrag, dog er det kun å betrakte som et anslag, endelig timeforbruk kan variere. Endelig antall timer ved sluttføring av oppdraget kan derfor avvike utover antall timer estimert og lagt til grunn i dette tilbudet. Megler vil dog varsle oppdragsgiver om eventuelle overskridelser i påløpte timer utover 10 timer, i forhold til anslått timeforbruk i pristilbudet. Dersom det avtales oppdrag med timepris, må oppdragsgiver betale for faktiske medgått timer, uavhengig av salg eller ikke.

I tillegg til meglers vederlagskrav kommer særskilt avtalte utlegg, for eksempel innhenting av informasjon fra offentlige registere, annonsering, salgsoppgave osv. Også uavhengig av om det blir salg eller ikke.