Klikk for galleri

Moderne og romslig 4-roms hjørneleilighet på 118 BRA med innglasset balkong

Moderne og romslig 4-roms hjørneleilighet på 118 BRA med innglasset balkong

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Rogaland - Time

Theodor Dahls veg 4A

Prisantydning5.390.000,-Primærrom113.1m2Bruksareal118.3m2Soverom3Rom4
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

310-21-9001

Eiendomstype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Gnr. 28 Bnr. 95 i Time kommune

Etasje

1

Areal

Primærrom: 113,10 kvm, Bruksareal: 118,30 kvm

Antall rom

4

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 3694 kvm

Beliggenhet

Velkommen til Kvernalandtorg leilighet A101 - en moderne og romslig 4-roms hjørneleilighet på 118 BRA med innglasset balkong.

Som navnet sier vil byggene danne et torg hvor det blir grønne og sosiale uteområder mellom byggene til glede for alle beboerne, og på gateplan kommer en helt ny Kiwi butikk. Rett på nedsiden av prosjektet ligger vakre Frøylandsvatnet, og mange av leilighetene får utsikt over vannet. Alle får luftige balkonger, og toppleilighetene får også store private takterrasser med gode sol og utsiktsforhold. Her kan du nyte den sene kveldssola på Kvernalands tak.

Prosjektet vil framstå som moderne og fremtidsrettet og vil være med på å skape det nye bybildet på Kvernaland.

Leiligheten ferdigstilles mai 2022 sammen med resten av prosjektet som ett byggetrinn.

Gled deg til å flytte inn på Kvernalandtorg!

https://www.kvernalandtorg.no/

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 113,10 kvm, Bruksareal: 118,30 kvm
Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA) og (P-rom), og er å betrakte som omtrentlig areal. BRA angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for sjakter.

P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal, men inkludert innvendige vegger og sjakter i leiligheten. Samtlige rom i enhetene er å regne som P-rom, foruten innvendig boder. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor boenheten, parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal.

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter tegninger datert 30.10.2020. Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Arealangivelsene fremgår per enhet i prislisten.

Innhold

P-rom: Entrè, gang, gjeste WC, bad, vaskerom, stue/kjøkken, bad, 3 soverom eller tv-stue og 2 soverom.
S-rom: bod.

For nærmere informasjon om innhold se vedlagte tegninger og tekniske beskrivelse. Det opplyses om at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at så vel uteareal som innvendig areal kun er illustrert og ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. For data som danner grunnlaget for avtalen se tekniske beskrivelse vedlagt i salgsoppgaven.

Standard

Leiligheten leveres med over gjennomsnittet god standard. Lys en-stavs eikeparkett, som speiler den svale nordiske stilen. Praktisk og elegant garderobeløsning kommer fra kvalitetsleverandør. På badet og i gangen finner du eksklusive detaljer som dimbare belysningspakker, disse kan også utvides til oppholdsrommene om man ønsker. Leiligheten blir luftig og flott med 2,70 takhøyde. I tillegg vil du ha gode tilvalgsmuligheter slik at du kan forme din leilighet slik du ønsker den.

Med leilighet i Kvernalandtorg tilbyr kommer det en del ekstra kvaliteter:

Mulighet for å kjøpe ekstra P-plass
-For deg som har flere biler

Mulighet for leie av ekstra bod
-For deg som trenger mer lagringsrom

Tilrettelagt infrastruktur for EL-bil lading i hele P-anlegget
-Alltid fulladet batteri

Tilrettelagt for installering av "Smart Hus" kontroll/styre løsninger
-Visste du at "alt" i boligen kan styres fra mobil, nettbrett e.l. uansett hvor du befinner deg

OmsynHjelp, tilrettelagt for smart helsesystem
-Velvære, sikkerhet

Tilgang til leie av ekstra leilighet
-Kjekt når venner kommer på besøk og man trenger noen ekstra sengeplasser

Se leveransebeskrivelse fra selger for spesifikk leveranse utvendig/innvendig.

Utstyr

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Abonnement for kabel-tv/internett/telefoni bekostes av kjøper gjennom felleskostnader.

*Pris for en ekstra parkeringsplass kr 250 000,-

Oppvarming

Oppvarming i leilighetene vil bli levert som vannboren varme i form av viftekonvektor i stue/kjøkken og elektriske varmekabler i bad - det leveres ikke oppvarming i øvrige rom. Forbruksvann leveres fra fellesanlegg med varmepumpe, med ekstra varmetilskudd fra elektrokjel/bereder, i felles anlegg. Endelig løsning skjer på basis av godkjent varmeberegning for prosjektet.

Beskrivelse av tomt/hage

Eiet tomt for hele prosjektet er ca. 3694 kvm og skal eies av sameiet.
Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel iht. oppdelingsbegjæringen.
Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.

Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig og forretning, Prosjektet ligger innenfor reguleringsplan nr.1121.0491.00 sak nr. 16/260, detaljregulering for Kvernalandtorg, Kvernaland med tilhørende bestemmelser vedtatt den 18.09.2018.
Kopi av reguleringsplan med tilhørende bestemmelser kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse

Beskrivelse av sameiet

Eiendommen vil bli oppdelt i eierseksjoner hvoretter boligen vil inngå i et eierseksjonsameie («Sameie»). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer.

Det er fra 01.01.2020 forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre».

Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes på sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme på sameiermøtet.
Se utkast til sameievedtekter i eget vedlegg.

Andel fellesgjeld / formue

Felleskostnader fastsettes av sameiet og vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 20-25 kr/mnd. pr. kvm BRA pr. mnd. + 200,-kr/mnd. for kabel-tv/internett og kr 200,-pr.mnd for garasjeplass i anleggseiendom.

Skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer a konto fjernvarme, , forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. Selger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall

Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulert felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall.

Oppgjør

Hele kjøpesummen betales ved overtagelse.

TILVALG
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.
Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.

Dersom det ikke er stilt § 47-garanti skal tilleggsvederlaget innbetales med sluttoppgjøret ved overtakelsen, og utbetales først når § 47-garanti er stilt eller hjemmelsoverføring har skjedd.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

5 390 000,- (
NB: prisen er fast)
Omkostninger

5 390 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Adgang til utleie (boligformål)

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til mai 2022.

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel, jfr. Bustadoppføringsloven § 15. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet, jfr. Bustadoppføringslova §18.

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.
Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen.

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt §47 garanti. Ved overtakelse skal det dokumenteres at hele kjøpesum er innbetalt meglers klientkonto før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted.

Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen blir gjennomgått/befart samtidig som boligens driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE

Regelen om minste akseptfrist (formidlingsforbudet) for bud gjelder ikke da selger er profesjonell. Kjøpetilbud skal gis på foreskrevet måte.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud.
Alle kjøpetilbud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
Gi kun skriftlige kjøpetilbud.

Kjøpetilbudet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Kjøpetilbudet skal inngis på Privatmegleren Jæren sitt budskjema påført din signatur.

Samtidig med at du inngir kjøpetilbud må du legitimere deg. Kjøpetilbud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Kjøpetilbud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud:

Innlevere direkte til megler, per e-post eller per SMS. E-postadressen og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbudet skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på kjøpetilbudet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.


Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr .....