Klikk for galleri

Lille Sotra - Utsolgt! Tona-tunet består av 28 rekkehus i et meget attraktivt boligområde

X
Hordaland – Fjell

Tobrotet

Hordaland – Fjell

Tobrotet

Prisantydning
3.690.000 - 5.290.000,-
Primærrom
130m2
Bruksareal
137m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Daglig leder / Partner
92 80 64 96
skjema her?
Salgssjef / Partner
98 23 96 46
Salgsoppgave
Lukk
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Vest Eiendomsmegling AS / Anders Sagenes

Selger/Utbygger

B Telle Eigedom AS

Betegnelse

Gnr. 41 Bnr. 787 i Fjell kommune

Byggeår

2019

Beliggenhet

Velkommen til en sjelden anledning - Velkommen til Tona-tunet

Praktfull beliggenhet med sørvendt utsikt mot Bjorøy, Mathopen, Håkonshella, Alvøen, Brattholmen, byfjellene og innseilingen til Bergen. Dette er et område hvor det sjelden omsettes boliger, og som regnes for å være en av de beste adressene på Lille Sotra. Meget barnevennlig området med flott turterreng like utenfor døren og gode solforhold. Her ligger alle forutsetninger til rette for at hele familien vil trives.

Gangavstand til moderne barneskole, sjø og barnehage. En særdeles attraktiv beliggenhet som må oppleves!

Sjekk også ut www.tonatunet.no for boligvelger og mer informasjon

Solgte boliger:
Bolig nr 1
Bolig nr 3
Bolig nr 4
Bolig nr 5
Bolig nr 6
Bolig nr 7
Bolig nr 8
Bolig nr 9
Bolig nr 10
Bolig nr 11
Bolig nr 12
Bolig nr 13
Bolig nr 15
Bolig nr 16
Bolig nr 17
Bolig nr 18
Bolig nr 19
Bolig nr 20
Bolig nr 21
Bolig nr 22
Bolig nr 23
Bolig nr 24
Bolig nr 25
Bolig nr 26
Bolig nr 27
Bolig nr 28

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Rolig og barnevennlig boligområde med kort vei til alle servicetilbud. Kort avstand til Sartor Storsenter. Gode bussforbindelser. Kun 15 min kjøring til Bergen sentrum (ca 12 km til Bergen Storsenter). Gang/sykkelavstand til Straume idrettspark med flere fotballbaner, håndballbaner samt den store flerbrukshallen Sotra Arena. I dette området er det også flotte turstier i idylliske omgivelser.

Nærområdet er i dag et villaområde med hovedvekt av frittliggende eneboliger og enkelte flermannsboliger. Tona-tunet vil bli bebygget i fremkant av eksisterende boligfelt, mot sjøen.

Bygninger

Prosjektet Tona-tunet vil ferdig utbygget bestå av 28 enheter fordelt på 4 byggetrinn.

Rekkehusene leveres nøkkelferdige som 4 og 5-roms i ulike størrelser tilpasset en variert beboersammensetning.

KS 2 er under oppføring, og er planlagt ferdigstilt høsten 2017. Dette delfeltet består av 7 rekkehus.
KS 1 består av 8 rekkehus, KS 3 består av 4 rekkehus, KS 4 består av 9 rekkehus.

Byggemåte

Boligene bygges etter byggeteknisk forskrift - TEK 10 og ferdigstilles i henhold til NS 3420, normal standard. Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø, helse og energi. For ytterligere informasjon vedrørende byggemåte henvises til vedlagte leveransebeskrivelse datert 06.03.2017

Arealer og fordeling per etasje

BRA fra 109 - 149 m2 jf. vedlagte tegninger
P-ROM fra 97 - 144 m2 jf. vedlagte tegninger
P-rom er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger.
Primærrom består generelt av: stue, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom og gang/entre.
Sekundære rom består generelt av: Innvendig bod, evt. teknisk rom.

Da prosjektet ikke er oppført, har megler ikke hatt mulighet til å kontrollmåle areal. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitekts arealberegninger.

For mer informasjon om areal pr. rekkehus vennligst se vedlagte prisliste. For hvilket rom som inngår i arealet se vedlagte plantegninger.

Innhold

For nærmere informasjon om innhold, se vedlagte tegninger og leveransebeskrivelse. Det opplyses om at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at så vel uteareal som innvendig areal kun er illustrert og ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. For data som danner grunnlaget for avtalen kan utfyllende leveransebeskrivelse datert 06.03.2017 benyttes.

Oppvarming

Det leveres vannbåren varme i alle oppholdsrom i 1.etasje og bad i 2.etasje. Vannbåren varme i andre rom kan være mulig ved tilvalg. Varmepumpe tilknyttet dette anlegget kan også kjøpes som tilvalg. Det leveres klart trekkerør for fremtidig montering av varmepumpe.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke leveres varmekilder i alle rom.

Parkering / Garasje

Hver bolig har parkering i egen carport, med plass for 1 ekstra bil i innkjørsel.
Det er ikke regulert ekstra plass for fellesparkering.

Adkomst

Kjør fra Bergen mot Sotra, etter Sotrabroen tar man av mot Valen/Brattholmen. Når man får skolen på høyre hånd, tar man inn til venste til Tobrotet. Følg veien innover helt til endes hvor man kan se skipsleden og over til Alvøen. Det nye boligfeltet ligger da på fremsiden av eksisterende villabebyggelse.

Det vil bli skiltet med PRIVATmeglerens sine visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt/hage

Areal avsatt til bolig og infrastruktur vil bli fradelt hovedbruket med gnr 41 bnr 1 og vil utgjøre ca 15.000 kvm. Siden tomt ikke er fradelt pt. kan ikke eksakt areal oppgis og avvik må påregnes.

Tomten vil bli opparbeidet i henhold til situasjonskart og leveransebeskrivelse, dog med forbehold om mulig endring av høydeplassering hus BK4 samt forbehold om endringer jf. opplysninger i punktet diverse i nærværende prospekt.

Sameiet er ikke stiftet på salgstidspunktet, utbygger tar forbehold om at sameiet blir godkjent. Uteareal blir seksjonert som fellesareal, men hver seksjon vil få vedtektsfestet en rett til sin egen tildelte hage. Hagene er ikke målsatt men er omtrentlig angitt på vedlagte situasjonskart. Bruksretten til hagearealet vil bli formalisert som en vedtektsfestet midlertidig enerett til bruk av hagearealet.

Sameiebrøk vil bli BRA for hver enkelt boenhet/ totalt BRA alle enheter.

Selger tar forbehold om å kunne organisere feltene KS1 til KS4 som ett eller flere sameier.

Veier og oppstillingsplasser blir asfaltert i henhold til utomhusplan. Rundt bygningskroppen blir det lagt grus. Det opparbeides ingen hage eller beplantning. Lekeplasser blir opparbeidet iht. kommunale krav.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 25. Pantekravet kan ikke overstige 1 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter.

Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Det vil bli tinglyst seksjoneringsbegjæring og registrering av ny grunn.

Det vil bli tinglyst en avtale om at gnr 41 bnr 1 og B Telle Eigedom AS kan knytte seg til vei, vann, avløp og teknisk anlegg. Gnr 41 Bnr 1 og B Telle Eigedom AS kan også gi denne rettigheten til andre. De som til enhver tid benytter seg av vei, vann, avløp og teknisk anlegg må være med å ta sin forholdsmessige del av oppgradering og vedlikeholdskostnadene.

Servitutter:
Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Forbrukeren plikter å være medlem i overordnet Velforening i området

Huseierforeningen ivaretar drift og vedlikehold av fellesarealene. Forbrukeren plikter å rette seg etter huseierforeningens vedtak og vedtekter, herunder delta med forholdsmessig andel av nødvendige driftsutgifter m.v.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig avløpsnett og vann via privat pumpestasjon og stikkledninger. Adkomst til prosjektet skjer via kommunal til privat vei, ifølge Fjell kommune.

Alle tilknytningsavgifter er inkludert i kjøpesum. Eventuell beplantning m.m. må vedtas av bekostes av sameierne etter overtakelse.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å  gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse. Herunder f.eks. dersom utomhus ikke lar seg  ferdigstille pga. tele i bakken, at kommunen krever at alle bygg er ferdige før ferdigstillelse gis, og lignende. I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at
ferdigattest gis. Alternativt kan selger stille § 47 garanti til sikkerhet for dette forholdet. Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav på dagmulkt etter overtagelse.

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi.

Reguleringsforhold

Området er ferdig regulert: PlanID 200700023 Konsentrert småhusbebyggelse. Planstatus fra Fjell kommune ligger vedlagt salgsoppgaven.

Etter innflytting må det påregnes byggeaktivitet inntil samtlige bygg innenfor reguleringsområdet er ferdigstilt.

Det er større ubebygde arealer i området og det må påregnes at slike kan bli utbygd selv om det ikke foreligger noen konkrete planer utover KS1 til KS4.

Energimerking

Byggene blir planlagt å oppfylle energiklasse C- Oransje
Utbygger forutsetter en bedre oppvarmingsfarge enn Rød, men det er ikke mulig å si noe om dette på et så tidlig stadium. Energimerking vil foreligge innen overtagelse.

Beskrivelse av sameiet

Vestbo blir engasjert som forretningsfører.

Dersom KS1 til KS4 blir organisert som ett sameie vil sameiet bestå av 28 boligseksjoner. Det kan også bli mindre sameier for hvert trinn eller noen trinn samlet.

Det er utarbeidet utkast til standard vedtekter for sameiet som følger vedlagt. Slike blir bindende for kjøperne. Sameiets eiere må etter overtagelse selv sette sitt preg på vedtekter. Videre kan sameiet utarbeide husordensregler. Dog må slike være innenfor eierseksjonslovens grenser. Det foreligger forslag til budsjett, denne er estimert basert på dagens prisnivå på tjenester og ut i fra forventet omfang av forbruk. Man må påregne at denne vil bli justert før innflytning og etter at sameiet har vært i drift.

Kjøperne vil etter at de fleste rekkehus og fellesarealet er overtatt bli informert fra B Telle Eigedom om overtagelse av den alminnelige driften av sameiet. Herunder må det blant eierne velges et styre i sameiet for å ivareta sameiets rettigheter og forpliktelser. Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha tre medlemmer, om ikke annet bestemmes i vedtektene.

Sameiets 28 boligseksjoner vil være regnskapspliktig og sameiet skal registreres i foretaksregisteret.

Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om
eierseksjoner, § 22, tredje ledd.

Faste, løpende kostnader

Strøm etter forbruk
Forsikring
Fellesutgifter sameiet
Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Det vil tilkomme kommunale avgifter for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene er prosjektert og ikke ferdigstilt. I følge Fjell kommune vil kommunale avgifter etter dagens satser og system bli på ca. kr.15.000 - 16.000,- pr. år pr. bolig. Det stipulerte beløpet vil kunne avvike fra faktiske avgifter etter ferdigstillelse og er avhengig av årlig vedtak på kommunale avgifter fra kommunen.

Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Kjøperne må delta andelsmessig i felleskostnad. Felleskostnadene vil normalt bestå av bl.a. forsikring av sameiets bygninger, strøm til fellesarealene, fellesinstallasjoner, pumpestasjon, kabel tv, bredbånd og øvrige driftskostnader.

Det er stipulert en foreløpig felleskostnad på KS1 på Kr 1.294 pr mnd, KS 2 på Kr 1.434,-, KS3 på Kr 1.048,- og KS4 på Kr 966,-. Dette skal dekke forsikring, tv/internett, felles strøm, brøyting/salting, service pumpestasjon og andre diverse kostnader.

Når sameiet er i drift vil endelig budsjett fastsettes på første ordinære sameiermøte. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunkt på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner (eks. kabel tv), eller etter forbruk.

Sameiet er ikke tilknyttet sikkerhetsordning for tap av felleskostnader. Sameierne hefter for felleskostnader etter sin sameiebrøk. Herav hefter man ikke for andre sameieres ubetalte fellesutgifter, men man kan likviditetsmessig måtte legge ut for nødvendige kostnader som sameiet pådrar seg for å opprettholde forsvarlig drift. Slike utlegg vil i så fall være sikret ved 1. prioritetspant i slik seksjon som tilhører den som ikke har betalt sin andel av fellesutgifter.

Se vedlagte prisliste for en oversikt over felleskostnader pr. bolig.

Oppgjør

Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan:
7-14 dager etter kontraktsunderskrift                                                             Kr. 100.000,-
Før overtagelse                                                                                                   Resterende av kjøpesum

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

4 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger -------------------------------------------------------- 4 750 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Planlagt overtagelse

Ferdigstillelse /overlevering av prosjektet kan påregnes ferdigstilt ca. 12 - 14 måneder etter igangsatt byggestart.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Kontrakter vil utformes i samsvar med bustadoppføringsloven og forutsetningene ved kjøpet. Det blir ikke benyttet NS / NBR kontrakt.

Med mindre annet er avtalt før aksept, forutsettes det at eiendommen overskjøtes til kjøper.

Selger aksepterer at kontraktsposisjonen kan selges / transporteres. Ved transport av kontrakt før overtagelse påløper det transportgebyr stort kr. 75 000,- som betales av selger til utbygger. Det opplyses om at dersom leilighet er kjøpt med henblikk på å ikke overta og bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i bustadoppføringslova ved evt. videresalg. Konferer megler for ytterligere informasjon.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges boligen etter følgende regler: Bustadoppføringslovens regler i utgangspunktet ikke kommer til anvendelse ved denne transaksjonen. Partene er dog enig om at Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad m.m. av 13.6.1997 nr. 43 Bustadoppføringslova kommer til anvendelse på kontraktsforholdet med slike unntak som inntatt i nærværende punkt.

Bestemmelser i bustadoppføringsloven som ikke er gjeldene mellom partene og således ikke kan påberopes: -§§ 8, 12, 16, 18, 24, 31, 47, 49, 51, 52, 53 og 54. -Dersom andre paragrafer i bustadoppføringsloven inneholder bestemmelser om at de ovennevnte paragrafer kan påberopes, vil også slike bestemmelser ikke være gjeldene mellom partene.

Garantier

Entreprenøren har tatt forbehold om salg av et bestemt antall boliger før byggestart. Straks etter at forbeholdene er falt bort skal selger stille garanti etter bustadoppføringslovens § 12. Entreprenøren skal i alle tilfeller stille garanti før byggearbeidet starter, selv om forbehold ikke er avklart. Dersom entreprenør ikke stiller garanti rettidig kan forbrukeren gi entreprenøren et skriftlig varsel med en frist på minst ti virkedager til å rette forholdet. Har entreprenøren heller ikke innen denne fristen dokumentert at det er stilt garanti i samsvar med nærværende avsnitt her, har forbrukeren rett til å heve avtalen.

Garantien skal gjelde frem til 5 år etter overtagelsen av eiendommen. 
For krav som kjøperen fremsetter mot selgeren før overtagelsen, skal garantien utgjøre
3 % av avtalt kjøpesum. For krav som fremsettes senere, skal garantien utgjøre 5 % av avtalt kjøpesum. Det vises til Bustadoppføringslova § 12.

Innbetalingen av depositumet på 10% til meglers klientkonto forutsetter ikke at selger har stilt lovpålagt garanti etter Bustadoppføringslova § 12 dersom ikke selgers forpliktelse til å stille garanti er inntrådt etter bustadoppføringsloven. Før innbetalingen til klientkonto hva gjelder resterende del av kjøpesum forutsettes det at det er stilt § 12 garanti. 

Kjøpers delbetaling 7 dager etter kontraktsinngåelse er et depositum stillet av kjøper til sikkerhet for alle krav som selger måtte få mot kjøper på bakgrunn av avtalen. Beløpet vil bli stående på meglers klientkonto. Kjøper frafaller gjennom denne deponeringen retten til å kreve delbetalingen utbetalt til seg eller andre enn selger så lenge avtalen ikke er hevet av en av partene. Rentene på delsinnbetalingen tilfaller kjøper frem til avtalt overtagelse/overskjøtning, dette gjelder likevel bare dersom utbygger ikke stiller § 47 garanti jfr. Bustadoppføringslova. Det kan ikke tas pant eller være knyttet forutsetninger til delbetalingen fra/på vegne av kjøperen for beløpet. (eks. kjøpers bank).

Sikkerhetsstillelse etter Bustadoppføringslova § 47, tredje ledd, vil i utgangspunktet ikke gis ved innbetaling til meglers klientkonto. Dersom selger stiller § 47 garanti vil delinnbetalingen gå over til å være selgers midler fra tidspunktet for garantistillelse og beløpet kan utbetales til selger.
Eventuelle endringsarbeider/tilleggsarbeider faktureres direkte fra selger til kjøper. Forfallstid skal være etter overtagelse og overskjøtning.
Ugjenkallelig bankgaranti skal inkludere renter for delinnbetalinger i henhold til denne avtale.

Forsikring

Selgeren er pliktig til å tegne ansvarsforsikring som skal dekke erstatningsansvar for skade selger og hans underleverandører kan påføre forbrukeren eller tredjemannsperson eller ting i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Selger vil holde byggene forsikret frem sameiet overtar forsikringen på bygningsmassen. Fra overtagelse og fram til sameiet overtar forsikring må eierne delta forholdsmessig til dekning av forsikring og øvrige sameiekostnader.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 0,-.