Klikk for galleri

Skoleveien 12 - Nyskapende og moderne boliger på beste Teie - Salget er igang

X
Vestfold – Nøtterøy

Skoleveien 12

Vestfold – Nøtterøy

Skoleveien 12

Prisantydning
4.990.000 - 8.490.000
Primærrom
110m² - 192m²
Bruksareal
112m² – 202m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Partner
91 24 15 00
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Partner
92 24 92 95
Salgsoppgave
Lukk

Kenneth Doksheim

Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Tønsberg

Monita Wrangsund

Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Tønsberg
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

PrivatMegleren Tønsberg / Kenneth Doksheim

Selger/Utbygger

Skoleveien Bolig AS v/Pilares Eiendom

Betegnelse

Gnr. 1 Bnr. 46 i Færder kommune

Byggeår

2020

Beliggenhet

Trygghet og hverdagsidyll

Å kjøpe ny bolig i Skoleveien 12 et synlig bevis på at du ikke bare er opptatt av hvordan du bor, men også hvor du bor. Det er et signal om at du søker og verdsetter noen klare verdier her i livet, som trygghet, nærhet, frihet og fellesskap.

På Teie bor du i hjertet av et attraktivt og veletablert boligområde, med småhus- og villabebyggelse på alle kanter. Her bor mennesker i alle aldre i et rolig og idyllisk strøk tett på Tønsberg by - men enda tettere på sitt eget lille sentrum rundt Teie Torv.

Her finner du matbutikker, kafeer, delikatesse, restauranter, bank, vinmonopol og en rekke andre servicetilbud - i et «landsbysentrum» med store utviklingsplaner. Her pakker barna sekken og sykler til skolen på tre minutter. Den topp moderne ungdomsskolen sto ferdig i 2011, den nye barneskolen året etter. I området ligger også flere barnehager.

I Skoleveien bor man dessuten i umiddelbar nærhet til Teie IFs flotte og innholdsrike idrettsanlegg, med gressbane, flere kunstgressbaner, idrettshall, basketballbaner og sandvolleyballbane. Inngangsporten til Teieskogen - med sine myke stier, lysøype og flotte turmuligheter - ligger praktisk talt rett utenfor døren.

Det er når alle disse kvalitetene er samlet i ett og samme nabolag at man kan begynne å snakke om hverdagsidyll. Når vakre Rosahaugparken, den blanke sjøen og den store småbyen i tillegg ligger der i rusleavstand, klare til å bli brukt når det måtte passe deg, må det være lov til å spørre om man kan bo så mye bedre.

Se også hjemmeside for prosjektet: www.skoleveien12.no

Innhold

Lune hjem i en moderne hageby

I Skoleveien 12 kombinerer vi typiske eneboligkvaliteter med fellesfasiliteter man ofte forbinder med moderne leilighetsbygg. Resultatet er romslige boliger med private hager, i kombinasjon med store felles utearealer og parkeringskjeller under bakken.

Både i fasader og inne i boligene har vi vektlagt et moderne uttrykk med stramme, rene linjer og kvalitetsmaterialer. Vi har også jobbet mye for å skape hensiktsmessige og effektive planløsninger og en smart utnyttelse av arealet i hver enkelt bolig.

Det er på mange måter en ny boform vi tilbyr på den gamle skoletomta på Teie - en moderne hageby som legger til rette for både det private og sosiale livet man ønsker å leve. Prosjektet består av vertikaldelt

småhusbebyggelse over to plan, hvor enkelte av boligene også får sokkel- eller kjelleretasje. Boligene varierer i størrelse fra 75 til 200 kvadratmeter og får fra tre til fem soverom.

Arkitekturen og volumene gir de fire ulike hustypene - langhus, gatehus, tunhus og dobbelthus - et gjenkjennelig preg, og gjør at de glir naturlig inn blant bebyggelsen i nabolaget. Fellesfasilitetene og det moderne uttrykket gjør at boligene likevel skiller seg ut.

Se også hjemmeside for prosjektet: www.skoleveien12.no

Parkering / Garasje

I parkeringsanlegg og på terreng.

Parkeringskjelleren med innkjøring fra Skoleveien får til sammen ca. 34 parkeringsplasser, inkludert to HC-plasser.

Det vil bli ca. seks utendørs parkeringsplasser ved innkjøringen. Av disse vil det være én HC-plass.

Det legges til rette for infrastruktur for lading av elbil i parkeringskjelleren. Selve ladeboksen med stikkledning vil være en tilvalgsmulighet for hver enkelt boligkjøper.

Garasjeanlegget vil enten bli utskilt som eget gnr/bnr eller seksjon hvor sameierne som erverver garasjeplass får bruksrett til plass som sameiere i garasjen, eller tilknytning kan bli etablert på annen måte. Dersom det ved ferdigstillelse av prosjektet er usolgte p-plasser, disponeres disse av utbygger Skoleveien Bolig AS inntil disse er solgt.

Selger forbeholder seg retten til å bestemme den enkelte boligs plassering av p-plass og organiseringen for øvrig.

BODER

Se plantegning for hver enkelt bolig.

SYKKELPARKERING

Det blir etablert stativ for sykkelparkering i parkeringskjeller.

Adkomst

Fra Tønsberg kjører man Kirkeveien utover Nøtterøy. Ta Grindstuveien til høyre og deretter Skoleveien som andre vei til høyre. Tomten er beliggende på venstre hånd.

Beskrivelse av tomt/hage

Prosjektet Skoleveien 12 består i dag av gnr. 1, bnr. 46 Tomten er ca. 5,5 mål og det legges opp til at de ulike bygningsvolumene på tomten blir ett felles sameie.

Fellesområder mellom husene vil bli opparbeidet med gangveier, beplantning og fine grøntarealer.

Alle boligene i prosjektet vil få egne opparbeidede for- og bakhager.

Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet og selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner.

Dessuten har kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte eiendomsavgifter og gebyr jf. Lov om pant(panteloven) av 8 februar 1980 nr. 2 § 6-1.

Servitutter / rettigheter

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser.

Det foreligger ingen rettigheter eller servitutter av betydning på eiendommens grunnboksblad.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av nødvendige erklæringer/avtaler ol vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse kan finne sted.

Reguleringsforhold

REGULERING

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen datert 17.06.2015 er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende (110 - Boligområde) og Boligbebyggelse - Framtidig.

Området er regulert. Reguleringsplan "Teieskogen sydøstre del" med planid: 722 112 ble vedtatt 07.05.1974, og reguleringsplan "Teie sentrum" med planid: 729 92-2 ble vedtatt 09.11.2011. Reguleringsformål er Bebyggelse og anlegg, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, Grønnstruktur, Hensynssoner.

Eiendommen eller en del av eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre PBL. Eiendommen eller del av eiendommen ligger ikke innenfor et område med nedlagt midlertid forbud mot tiltak.

Det foreligger planforslag som berører eiendommen. Plannavn "Skoleveien 12" med planid: 729 2017007.

Planforslaget har vært under behandling og ble sluttbehandlet i kommunestyret 13.02.19

Vedtak fra formannskapets og kommunestyrets behandling av planen er enstemmig vedtatt og sier:

1. Detaljregulering nr. 2017007 "Skoleveien 12" datert 02.07.18 sist revidert 15.12.18, med tilhørende bestemmelser av samme datoer vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

2. Del av reguleringsplan nr. 112 "Teieskogen sydøstre del" og del av nr. 96 "Bryggerijordet - Teiehøyden", oppheves der de overlappes av ny plan jf. pbl. §12-14.

3. Ved motstrid i bestemmelsene og/eller plankartet til områderegulering nr. 92-2 "Teie sentrum", gjelder bestemmelsene/plankartet i ny detaljregulering nr. 2017007 foran bestemmelsene/plankartet i områdereguleringen.

Det gjøres oppmerksom på at Teie er et området som er under stor utvikling og at eiendommen kan bli berørt av nye planer og endringer.

Faste, løpende kostnader

FELLESUTGIFTER TIL EIERSEKSJONSSAMEIE.

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke endelig fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke eierseksjonssameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer.

Fellesutgiftene fordeles dels etter sameiebrøk, dels etter nytte. Dette er nærmere regulert i utkast til vedtekter for sameiet.

Basert på utkast til budsjett for sameiet er fellesutgifter stipulert til ca. kr. 16,- til 25,- per kvm. BRA pr. mnd. ved overtagelsestidspunktet. Se utkast til budsjett for estimerte fellesutgifter for den enkelte bolig.

Utkast til budsjett viser også hvilke utgiftsposter som inngår i det stipulerte beløp.

Det som inngår i felleskostnadene er bl.a:

o Forsikring

o Drift og vedlikehold

o Forretningsfører

o Snøbrøyting av fellesareal

o Tv / bredbånd

o Vedlikehold av garasje

o A-konto bergvarme

o Diverse

I tillegg til fellesutgiftene kommer kommunale avgifter, som faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen.

Strøm avregnes etter individuell måler(e) og faktureres også eier direkte.

Selger tar forbehold om evt. endring i utkast til budsjett.

Det vil bli inngått serviceavtaler som vi foreløpig ikke kjenner prisen på. Beløpene i budsjettet blir derfor anslag. Budsjettet er basert på en nøktern vurdering av kostnadene. Ønsker man en høyere grad av service, vil man måtte regne med høyere kostnader.

Selger tar forbehold om at eierseksjonssameiets felleskostnader i tillegg kan omfatte bl.a. kostnader knyttet til drift og vedlikehold av arealer som sameiet eller seksjonene har rettigheter i, så som garasjeanlegg.

Fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

Se også hjemmeside for prosjektet: www.skoleveien12.no

Oppgjør

OMKOSTNINGER

Kjøpsomkostninger er illustrert i prislisten. Det skal av kjøper betales dokumentavgift til staten, beregnet til 2,5 % av den enkelte boligens forholdsmessige andel av tomteverdien.

Grunnlaget for dokumentavgift er ca. kr. 6 699,- pr. kvm i BRA.

Tinglysingsgebyr for skjøtet er p.t. kr. 525,-.

Tinglysingsgebyr for evt. pantedokumenter utgjør for tiden kr. 697,- pr. dokument inkl. pantattest.

Det tas forbehold om endringer av offentlige satser/avgifter.

Det tas forbehold om tillegg av særskilt tinglysingsgebyr og dokumentavgift dersom det skal tinglyses skjøte knyttet til rettigheter til fellesareal utenfor eierseksjonssameiets eiendom.

Det innbetales et likviditetstilskudd på kr. 5 000,- til sameiet. Likviditetstilskuddet blir overført forretningsfører når sameiet er etablert og oppgjørsmegler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er innskuddskapital til sameiet som ikke tilbakebetales.

BETALINGSBETINGELSER FORBRUKER

Ved avtaleinngåelse skal 10 % av kjøpesummen betales, og det skal foreligge finansieringsbevis fra bank på resten av kjøpesummen. Resterende kjøpesum og omkostninger forfaller i sin helhet til betaling ved overtakelse.

Ansvarlig megler forbeholder seg retten til å utbetale oppgjør til selger ved overlevering av leilighet når midlertidig brukstillatelse foreligger.

BETALINGSBETINGELSER VED SALG TIL ANDRE ENN FORBRUKER

Ved avtaleinngåelse skal 20 % av kjøpesummen betales, og det skal foreligge kommitert finansiering fra bank på resten av kjøpesummen. Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling ved overtakelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

EIER- OG ORGANISASJONSFORM

Eiendommen vil bli organisert som et eierseksjonssameie (sameiet) i samsvar med Eierseksjonsloven av 01.01.2018. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligens størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Selger står fritt til å bestemme seksjonsnummer og det tas forbehold om eventuelle endringer av antall eierseksjoner. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner eies av én og samme juridiske person.

EIERSEKSJONSSAMEIE

Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, herunder drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel lys, måking, renovasjon, kommunale avgifter, forretningsførsel, strøm til fellesareal osv.

Kostnader i forbindelse med sameiet fordeles i hovedsak på bakgrunn av eierbrøk.

Se punktet "Fellesutgifter til Eierseksjonssameie". Iht. eierseksjonsloven er seksjonseierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne.

Selger vil på vegne av sameiet engasjere forretningsfører til å forestå driften av sameiet det første driftsåret. Forretningsfører vil være Usbl.

Selger har utarbeidet forslag til vedtekter og driftsbudsjett for sameiet. Det tas forbehold om endringer i vedtektene og i driftsbudsjett.

Selger vil kalle inn kjøpere til en gjennomgang og valg av styre i god tid før overlevering av boligene.

VEDTEKTER

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Kjøper vedtar disse som gjeldende for seg. Vedtekter er tilgjengelige i vedlegg til salgsoppgave og på eiendommens hjemmeside www.skoleveien12.no        Selger forbeholder seg imidlertid rett til å tilpasse vedtektene eller foreta øvrige nødvendige endringer til disse, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

VIKTIG INFORMASJON

Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til kundetegninger og kjøpekontrakt med vedlegg.

Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser og "møblerte" plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse, og vil kunne inneholde avvik. Inntegnet utstyr/ inventar medfølger ikke og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.

Utforming av kjøkken på plantegninger er kun illustrativt.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis.

Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert og at endringer vil kunne forekomme.

Sprekkdannelser som følge av naturlig krymping av materialer er ikke å anse som mangler ved bygget.

Etter at styret i sameiet er valgt, og før overtagelse av de enkelte seksjoner, vil selger innkalle sameiets styre til overtakelse av sameiets fellesarealer. Dersom styret ikke er valgt på overtagelsestidspunktet eller kun består av medlemmer utpekt av selgeren, skal selger før overtagelsen innkalle de fremtidige eierne slik at de velger minst to personer til å foreta overtagelsen.

Det gjøres oppmerksom på at overtagelse av fellesarealer vil kunne skje etappevis avhengig av årstid. Kjøper aksepterer at sameiets styre eller representanter valgt av de fremtidige eierne kan representere alle sameierne ved overtakelse av fellesarealene.

Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Selger tar ikke ansvaret for skjeggkre i boligen.

RLIGE FORBEHOLD

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet.

Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter kjøpekontrakten til et annet selskap (for eksempel et selgerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper.

Det gjøres oppmerksom på at boligene ikke er detaljprosjektert, og at det kan bli mindre justeringer av boligene i forbindelse med detaljprosjekteringen.

Det foreligger godkjent detaljregulering for prosjektet. Utbygger tar forbehold om endelige offentlige godkjenninger, herunder ramme- og igangsettingstillatelse.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtakelse/ innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig.

Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer.

Selger kan etter overtakelse bli fusjonert med Pilares Garanti AS som ivaretar all oppfølgning av forpliktelser overfor boligkjøperne. Pilares Garanti AS er selgers søsterselskap og har samme eier som selger.

FERDIGSTILLELSE OG FORBEHOLD

Forutsatt byggestart tredje kvartal 2019 planlegges boligene ferdigstilt ca. fjerde kvartal 2020, med følgende forbehold:

o Utbygger tar forbehold om at det oppnås et tilstrekkelig forhåndssalg av leilighetene tilsvarende 60 % av total salgssum, som utløser en tilfredsstillende byggelånsfinansiering og endelig beslutning om igangsetting i prosjektstyre innen dato 1. april.2020.

o Alle nødvendige offentlige tillatelser er gitt, og tillatelsene som gis etter selgers vurdering ikke medfører urimelig tyngende vilkår for selger.

o Det ikke inntrer forhold som gir utbygger krav på tilleggsfrist bustadoppføringslova § 11.

Kjøper vil innen den 31. mars 2020 kl. 23.59 motta melding fra selger om beslutning om igangsetting.

Dersom selger gjør forbehold gjeldende bortfaller eventuelt inngått kjøpsavtale, hvoretter selger tilbakefører alle innbetalinger foretatt av kjøper inklusive opptjente renter. Utover dette har partene intet økonomisk ansvar overfor hverandre.

OVERDRAGELSE/RESALG

Selger forbeholder seg retten til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner i henhold til kjøpekontrakten før overtakelse har funnet sted. Ved selgers eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr. 50.000,- inkl. mva. til selger. Påkrevde endringer av garantier ved et evt. videresalg/transport er kjøpers ansvar. Selger forbeholder seg retten til å stille vilkår for aksept av transport, herunder krav om solidaransvar eller krav om garantistillelse

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER

Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales av kjøper.

TILVALG/ENDRINGER

Selger, eller dennes representant, vil utarbeide en tilvalgsmeny med valgmulighetene og priser for tilleggsbestillinger. Tillegg avtales særskilt mellom selger og kjøper. Prosjektet er basert på serieproduksjon, og det kan ikke påregnes endringer utover tilvalgsmenyen.

Alle tilleggsbestillinger skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Tilleggs- og endringsarbeider vil faktureres direkte fra entreprenør før overlevering. Det vil stilles garanti etter buofl § 47 for betalingskrav som er å anse som forskudd. Allerede stilt garanti etter buofl § 47 vil bli justert i samsvar med sum for bestilte tilvalg.

Kjøper har under ingen omstendighet rett til å kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15 %. Det samme gjelder arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til bustadoppføringslova § 9.

Adgang til utleie (boligformål)

Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan i henhold til gjeldende regler fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Planlagt overtagelse

Overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. tre måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet senest seks uker før overlevering.

Endelig overtakelsesdato regnes som leveringsfrist ihht. Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) av 13. juni 1997.

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder tidligere enn ovennevnte stipulerte tidspunkt for overtakelse. Selgeren skal i så fall skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal i så fall gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel.

Ferdigstillelsesfristen forlenges med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med syv kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie.

Overtakelse av boligen skjer ved overtakelsesforretning, og det vil være en simultanoverlevering samtidig mellom entreprenør og selger. Selger eller entreprenør fører protokoll fra forretningen som signeres av alle parter. Partene beholder hvert sitt eksemplar av protokollen.

Ved overtakelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Etter at styret i sameiet er etablert, vil selger innkalle sameiets styre til overtakelse av sameiets fellesarealer. Kjøper må akseptere at sameiets styre skal representere alle sameierne ved overtakelse av fellesarealene.

Boligen vil bli levert i byggerengjort stand.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges til forbrukere i henhold til Bustadoppføringslova.

Dette gjelder også i de tilfeller hvor kjøper ikke anses som forbruker etter Bustadoppføringslova, dvs. hovedsakelig gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet eller kjøper er en juridisk person. Følgende bestemmelser skal dog ikke komme til anvendelse i de tilfeller hvor kjøper etter Bustadsoppføringslova ikke er å anse som forbruker: § 12 om entreprenørgarantier, § 18 om dagbøter og §§ 52-54 om avbestilling.

Etter at boligene er ferdigstilte, selges de etter Lov om avhending av fast eiendom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 til både forbruker og næringsdrivende.

Garantier

Boligen selges til forbrukerkjøper etter bustadsoppføringslovas bestemmelser. Selger stiller garanti ihht. § 12 i bustadoppføringslova.

Dersom selger stiller garanti ihht. Bustadoppføringslovas § 47 kan allerede innbetalt del av kjøpesummen utbetales til selger før overtakelse og tinglysning av skjøtet. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper inntil selger stiller forskuddsgaranti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Forsikring

Frem til overtakelsen vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Forretningsfører vil etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av evt. særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligen selges til fastpris.

Se den til enhver tid gjeldende prisliste for oversikt over tilgjengelige boliger og gjeldende pris.

Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte boliger.

Prislisten er ikke å anse som bindene tilbud fra selger.

Budgivning skal skje ihht. budskjema fra megler.

Boliger kan være solgt selv om dette ikke fremgår av prislisten.

Meglers vederlag og utlegg

Vederlag til megler betales av selger.

Meglers provisjon er avtalt til kr. 46 250,- pr. enhet.