Klikk for galleri

Videresalg av kontrakt. Strøken og vesentlig oppgradert 3-romsleilighet i sentrum. Verandaer mot sør og øst.

Videresalg av kontrakt. Strøken og vesentlig oppgradert 3-romsleilighet i sentrum. Verandaer mot sør og øst.

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Trøndelag - Stjørdal

Kirkevegen 11 Salg av kontraktsposisjon

Prisantydning4.107.798,-Primærrom65m2Bruksareal65m2Soverom2
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

311-22-0206

Eier

Leif Eggen Margrete Husby

Eiendomstype

Selveierleilighet

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Gnr. 105 Bnr. 15 i Stjørdal kommune

Etasje

2

Areal

Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 65 kvm

Tomtetype/areal

Fellestomt / kvm

Forretningsfører

Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men en tidsbegrenset kontrakt med forretningsfører vil bli inngått på vegne av sameiet ved etablering av dette. Kjøper aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører etter eget skjønn.

Salg av kontraktsposisjon

Velkommen til Kirkevegen 11 og denne strøkne 3-romsleiligheten. Leiligheten har mange etterspurte kvaliteter, blant disse nevnes:

- Ligger i 2. etasje med romslig veranda ved inngangspartiet mot sør samt en veranda på ca. 10,8m² mot øst
- Vesentlig oppgradert fra standard leveranse, det er gjort tilvalg for ca. kr. 600 000,-
- Ferdigstilles første kvartal 2023
- 2 gode soverom på ca. 13,2m² og 7,5m²
- Nydelig kjøkken fra kvalitetsleverandøren JKE
- Listefri overgang mellom vegg og tak i store deler av leiligheten
- Dette er en sentrumsnær, men samtidig noe tilbaketrukket beliggenhet i Stjørdal sentrum, og det er gangavstand til stort sett alle fasiliteter man trenger i hverdagen

Bygninger

Prosjektet består av 2 horisontaltdelte tomannsboliger som totalt vil bestå av 4 enheter.

Byggemåte

Se leveransebeskrivelse vedlagt salgsoppgaven for detaljer om byggemåte

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 65 kvm

Arealer:
Enhet 2.etg tomannsbolig nord: 65 kvm p-rom og 65 kvm BRA

Det tas forbehold om avvik på arealer. Arealer oppgitt er avrundet og er basert på foreløpige tegninger fra arkitekt. Endelig areal kan avvike noe ved endelig ferdigstillelse. Kjøper kan ikke reklamere for endret areal, så fremt det ikke er mer/mindre enn 5% enn oppgitt areal.

Møblering

Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment for å danne inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. Det vil fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. For innhold og standard i leveransen vises det til leveringsbeskrivelse utarbeidet av selger, og som følger salgsoppgaven.

Beskrivelse av tomt/hage

Sameiet får felles eiet tomt.

Utomhus-areal er planert med knuste varer eller sand/jord hvor det er plen, opparbeidelse av hekk, trær og annen beplanting vist på 3D-illustrasjoner er ikke med i leveransen. Det gjøres oppmerksom på at deler av utomhusarealene kan ha en senere ferdigstillelse på grunn av tidspunkt for salg og avtale om overtakelse. Dette i forhold til årstiden.

Sameiets tomt er p.t. ca 759 kvm stor. Det røde huset som står nærmest veien vil bli forsøkt fradelt. Ved fradeling av dette huset vil sameiets tomt bli vesentlig mindre. Det er p.t. uklart hvor stort arealet som følger huset vil bli, dersom en eventuell fradeling vil gå gjennom hos kommunen. Selger opplyser at han har startet fradelingsprosessen. Konf. megler ved spørsmål.

Oppvarming

EL-varmekabler på rom som er flislagt. Det leveres ingen andre varmekilder som standard. Det vil være mulig å velge vedovn, vannbåren varme eller varmepumpe som tilvalg. Se vedlagt leveransebeskrivelse for mer info.

Parkering / Garasje

Sameiet vil totalt få 4 p-plasser til disposisjon. 1 av disse plassene skal disponeres det "røde huset". De 3 resterende plassene fordeles av sameiet

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

.Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Det er ingen tinglyste servitutter og rettigheter for denne eiendommen.

Kjøper kan ikke motsette seg fremtidig tinglysning av avtaler fra Stjørdal kommune som regulerer vann/avløp o.l., samt erklæringer / forpliktelser til realsameie/velforening eller andre leverandører f.eks strøm og fiber/kabel-tv/internett.

Det røde huset nærmest veien vil bli forsøkt fradelt. I den forbindelse vil det bli tinglyst en veirett for resterende enheter i prosjektet over den fradelte eiendommen. Dersom eiendommen ikke lar seg fradele vil den inngå som en del av sameiet.

Kjøper kan ikke motsette seg tinglysning av fremtidige servitutter eller rettigheter ifm utbygging av eiendommen.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. Eiendommene får adkomst fra offentlig vei. Vei på fellesområdet blir privat for sameiet.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtakelse av boligen. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest. Midlertidig brukstillatelse gir imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers oppgjør i forbindelse med overtakelsen. Megler oppfordrer likevel kjøper til å holde tilbake et forholdsmessig beløp ved overtakelsen dersom boligen overtas mot midl.brukstillatelse, til sikkerhet for at ferdigattest blir stilt.

Boligen leveres i byggerengjort stand.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.
Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Ved erverv av bolig blir kjøper sameier i et fremtidig eierseksjonssameie, jfr. lov om eierseksjoner av 16.juni 2017 nr. 65. Boligsameiet administrerer fellesinteressene, herunder driften av fellesarealer; herunder også utomhusanlegg. Som sameier i et eierseksjonssameie har sameierne til enhver tid, rett og plikt til å følge eierseksjonsloven og de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet.

Som seksjonseier, påhviler det plikt til å svare andel av sameiets kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen (felleskostnader) fra overtakelsestidspunktet.

Det vil bli stiftet et sameie for enhetene. Kjøpere vil kalles inn for å oppnevne nytt styre bestående av beboere i sameiet så fort dette lar seg gjøre. Det vil bli opp til seksjonseierne hvordan og i hvor stor grad de vil organsiere sameiet. Kjøper må uansett påregne å betale sin andel av felleskostnader fram til sameiet eventuelt blir konstituert/formalisert med et fungerende styre. Bla. må kjøper betale sin andel av felles bygningsforsikring fra og med overtagelsen. Konf. megler ved spørsmål.

Selger har i forbindelse med seksjoneringen utarbeidet et standardsett med vedtekter som skal gjelde for sameiet. Dette kan fås ved henvendelse til megler. Det er ikke utarbeidet forslag til budsjett, husordensregler eller stipulert felleskostnader for det framtidige sameiet. Kjøpere vil måtte innbetale kr 10 000,- i startkapital til sameiet.

Selger kan inngå bindende avtaler på vegne av sameiet for å forestå driften av sameiets første driftsår. Det vil være mulig for sameiet å tre ut av disse avtalene på normale vilkår, etter at sameiet er stiftet og etter at bindingstid er utløpt.

Styret skal forestå overtakelse av boligsameiets fellesarealer når ferdigattest er gitt av Stjørdal kommune. Kjøper aksepterer at det valgte styret skal representere alle sameierne i forbindelse med overtakelsen av fellesarealene.

Sameiet vil i utgangspunktet bestå 5 enheter, fordelt på de to nye tomannsboligene og det eksisterende bolighuset (det røde huset nærmest veien). Det ekisterende bolighuset vil bli forsøkt fradelt og dermet holdt utenfor det nye sameiet. Dersom det ikke lar seg gjøre å fradele denne eiendommen vil den inngå som en del av sameiet på lik linje som de andre enhetene. Konf. megler ved spørsmål.

Reguleringsforhold

Eiendommen er underlagt reguleringsplan "Stjørdal sentrum, plan-ID 1-251". . Eiendommen ligger innenfor område BS38 og er regulert til sentrumsformål.

Utdrag fra reguleringsplanen:
Utforming: Hensynssone H570_8 gjelder for området. Bygg vist med kraftig omriss i plankartet skal bevares, og tillates ikke revet. Bygningene tillates bare påbygd, ombygd eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret holdes uendret eller føres tilbake til mer opprinnelig utseende. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende vernede bygg og utformes med saltak. Det tillates gesimshøyde inntil 8 m og mønehøyde inntil 9 m.
Byggegrense mot Kirkevegen skal følge i fasade på eksisterende bygg. Bakgårdrom skal opprettholdes. Utnyttelsesgrad: Det tillates BYA inntil 75 %."

Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser kan ses ved henvendelse til megler

Det foreligger rammetillatelse, datert 11.05.2021. Rammetillatelsen gjelder riving og oppføring av 2 nye tomannsboliger på eiendommen.

Andel fellesgjeld / formue

Eiendommen overtas uten gjeld og formue.

Andre faste løpende kostnader

Felleskostnader:
Det er ikke stipulert felleskostnader for det framtidige sameiet. Størrelsen på felleskostnadene og hva som eventuelt skal inngå må avgjøres av seksjonseierne i forbindelse med organiseringen av sameie.

Kjøper må påregne å betale sin andel av månedlige felleskostnader som skal gå til drift av sameiet.
Kostnader som kommer i tillegg:
* Kommunale avgifter (renovasjon, vann og avløp) Beløpet her vil bli fastsatt av Stjørdal kommune etter at boligen står ferdig.
* Kostnader knyttet til strøm og ventilasjonsanlegg. Priser vil variere med leverandør og forbruk.
* Innboforsikring må tegnes av den enkelte. Felles bygningsforsikring vil tradisjonelt sett inngå i felleskostnadene.
* Abonnement for kabel-tv/ internett/ telefoni: Kostnader til dette må påregnes. Pris vil variere utifra leverandør og abbonement. Påkoblingsavgift kan tilkomme.

Endringer i lånevilkår, herunder renteendringer, vil kunne medføre at månedlige fellesutgifter endres. På samme måte vil vedlikeholdsarbeider og oppgradering av bygning kunne medføre økte fellesutgifter.

Oppgjør

Hele kjøpesummen inklusive bestilte tilvalg og omkostninger innbetales 3 dager før overtakelse.

Utbetaling av oppgjør til selger/utbygger forutsetter at megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, samt at fullt oppgjør er innbetalt og at hjemmel er overført til kjøper. Entreprenørgaranti (iht §12 i buofl.) må også være utstedt og gyldig ved overtagelsestidspunktet.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Kjøpesum kontrakt: kr 0,-
Opprinnelig kjøpekontrakt: kr 3 490 000,-
Tilvalg: kr 617 798,-
Totalt: kr 4 107 798,-


Omkostninger
:
Dokumentavgift: kr 15 620,-
Startkapital sameiet: kr 10 000,-
Tinglysningsgebyr pantedokument kr 585,-
Tinglysningsgebyr skjøte kr 585,-
Pantattest kjøper kr 199,50,-
Adm.gebyr utbygger kr 25 000,-
Totale omkostninger: kr 51 989,50,-

Total kjøpesum (inkl. omk.)
kr 4 159 787,50,-


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra opprinnelig prospekt.
 
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Adgang til utleie

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjonsplikt eller odelsforhold knyttet til eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Selgers forbehold

Kjøper kan ikke kreve utført endringer og tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15 prosent jf. buofl. § 9. Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse og det er derfor i praksis svært begrensede muligheter for endringer og tilvalg på dette stadiet. Konf. megler ved spørsmål.

Tegningsmateriale, utomhusplan og beskrivelse er utarbeidet på et tidlig stadium i prosjektet, og endrede løsninger og/eller endringer i utvendig materialvalg vil kunne forekomme. Det nevnes spesielt:

"               Endret plassering og/eller størrelse på kanaler for V/A og luftekanaler
"               Justering av vindusformat
"               Som følge av detaljprosjekteringen vil mindre avvik i oppgitt areal-tall forekomme.
"               Nøyaktig plassering/bredde av atkomstveg, innkjøring til den enkelte bolig etc

Spesifikasjoner i romskjema vil også kunne få mindre endringer. Disse endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet og gir ikke rett til prisjustering. Det tas forbehold om endringer som kan komme som følge av offentlige krav eller pålegg.

Utbygger forbeholder seg retten til å levere tilsvarende produkter/løsninger uten at dette skal få priskonsekvens for kjøper eller utbygger. Det forutsettes at det ikke er vesentlig endring i kvaliteten.

Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer i denne leveransebeskrivelsen fordi det pr. dato gjenstår en del prosjektering og edelige offentlige godkjenninger. Ev. endringer skal ikke i vesentlig grad endre husets verdi. Utstyr som er vist på tegninger for å illustrere møbleringsmuligheter osv, men som ikke er omtalt i denne beskrivelsen er ikke inkludert i leveransen. Ved motstrid mellom tekst og tegninger/illustrasjoner går tekst foran.

Alt treverk er hygroskopisk, dvs at det har en naturlig egenskap til å gi fra seg eller oppta fuktighet. I trevirke i nye bygg vil det alltid forekomme bevegelser i forbindelse med uttørking og akklimatisering. Over tid vil det også forekomme bevegelser i trevirket som følge av skiftende relativ luftfuktighet som vil opptre ved ulike årstider. Sprekkdannelser i ferdige overflater som skyldes disse naturlige egenskapene i trevirket vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Reklamasjon på sprekker i ferdige overflater vil kun bli tatt til følge dersom det kan påvises konstruksjonsmessig feil, eller feil i byggetiden.

Overtagelse

Byggetid er estimert til 14 mnd. etter vedtatt byggestart. Byggestart for prosjektet er varslet og det er antatt overtagelse 1.kvartal 2023. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at tidsanslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i henhold til buofl. § 10.

Endelig dato for overtagelse vil blant annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid (les også forbehold i salgsoppgave).

Endelig overtakelsesdato meddeles skriftlig ca 4 uker før overtakelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtakelsesdato. Denne bestemmelsen medfører ingen innskrenkning i kjøpers rettigheter iht. bustadoppføringslova §10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve at overtakelse skjer inntil 2 måneder tidligere enn måneden selger meddelte som siste frist.

Overtakelse skjer ved overtakelsesforretning. Det skal føres protokoll som kjøper og selger signerer. Selger er ansvarlig for å overlevere denne til megler etter at overtakelse er gjennomført.

Dersom utomhus-arealer / fellesarealer ikke er ferdigstilt ved overtakelse av bolig, kan og bør det avtales et beløp som kan deponeres på meglers klientkonto for hver enkelt bolig. Det deponerte beløpet vil gi sikkerhet for ferdigstillelse av utomhus-/fellesarealet. Megler anbefaler at tilbakeholdt beløp noteres ned i overtakelsesprotokoll, og at det presiseres at beløp gjeler for ferdigstillelse av fellesarealer. Beløpet kan ikke benyttes til andre formål enn ferdigstillelse av utomhusarealer. Kjøper gis dermed ikke rett til å avregne beløpet for andre feil og mangler. Kjøper er innforstått med at ferdigstillelse av felles-/utearealer kan skje etter innflytting pga. klimatiske forhold.

Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert omkostninger og eventuelle tilvalg er innbetalt til megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ikke foreligger.

Boligen leveres i byggerengjort stand. (støvsuget og grovvask)

Garantier

Garanti som Selger/Utbygger har stilt i medhold av buofl. § 12 kan gjøres gjeldende av Kjøper 2 som kjøper 1s rettsetterfølger (jf. buofl. § 12, 6. ledd).

Kjøper 2 er kjent med at garanti etter buofl. § 12, som minst lyder på 3 % av vederlaget i perioden før overtagelse og 5 % i perioden frem til 5 år etter overtakelsen, er beregnet av opprinnelig kjøpesum mellom Selger og Kjøper 1 i henhold til Kjøpekontrakten.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal foreligge megler innen 14 dager etter selgers budaksept. Kjøper aksepterer også ved kjøp at disse opplysningene kan bli formidlet videre til utbygger / selgers byggelånsbank.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført. Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Viktig informasjon om kontraktsposisjon

Kontrakten som ligger til grunn for kjøp av bolig under oppføring reguleres av bestemmelsene i bustadoppføringsloven. Fullførelses-og reklamasjonsgaranti jf. bustadoppføringslova § 12 som også er stilt av utbygger er basert på den opprinnelige kjøpesummen mellom utbygger og kjøper 1 i henhold til inngått kontrakt. Garanti kan gjøres gjeldende av kjøper 2, og garantist kan ikke ta forbehold som begrenser denne retten.

Interessenter oppfordres til å gjøre seg godt kjent med opprinnelige kjøpekontrakt og tekniske beskrivelser fra utbygger. Dersom utbygger ikke fullfører arbeidet iht. kontrakten, herunder misligholder, eller gjør gjeldende forbehold som medfører at boligen aldri blir overlevert, vil kjøper 2 ha krav på tilbakebetaling av kjøpesummen for kontraktsposisjonen.

Kjøpekontrakt er inngått mellom selger og kjøper. Kjøpekontrakten gjelder kjøp av leilighet "Kirkevegen 11 2.etg nord" i prosjektet Kirkevegen 11. Kjøp av kontraktposisjonen innebærer at man trer inn som kjøper i den inngåtte kontrakten. Kjøper forplikter seg i tillegg til å overta eventuelle
endringsavtaler inngått med utbygger. Kjøper må fremlegge finansieringsbevis på opprinnelig kjøpesum iht. utbyggers krav om sikkerhetsstillelse.

Opprinnelig pris: kr. 3 490 000,-
+Kjøpesum kontrakt kr. 0,-
+Tilvalg kr. 617 798,-
=Ny pris kr. 4 107 798,-

I tillegg kommer omkostninger iht. opprinnelig kontrakt (kr. 25 620,-). Kjøpesum for inntreden i kjøpekontrakt skal innbetales til meglers klientkonto ved kontraktinngåelsen (signering av kjøpekontrakt). Beløpet må innbetales som fri egenkapital. Beløpet skal bero på meglers klientkonto frem til kjøper har overtatt eiendommen og har fått rettsvern for sitt erverv(tinglyst skjøte).

Garanti som selger har stilt i medhold av buofl. §12 og eventuelt §47 kan gjøres gjeldende av kjøper 2 som kjøper 1s rettsetterfølger (jf. buofl. §12, 6.ledd).

Kjøp av kontraktsposisjon hvor kjøper 2 trer inn kontraksposisjonen til kjøper 1 reguleres av avtaleloven og kjøpsloven. Kjøper 2 trer inn i kontrakten mellom utbygger og kjøper 1 som er regulert av bustadoppføringslova.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag og utlegg

Grunnpakke markedsføring (Kr.5 000)
Oppgjørskostnad (Kr.4 690)
Meglerprovisjon (Kr.45 000)
Totalt kr. (Kr.54 690)
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 17 900,- i meglerhonorar pluss utlegg og evt. tillegg.

Vedlegg til salgsoppgaven

- Plantegning
- Signert kontrakt mellom utbygger og kjøper 1
- Salgsoppgave med vedlegg (opprinnelig salgsoppgave)
- Vedlegg i forrige salgsoppgave
- Budskjema

Finn.no: Lokalområde

Stjørdal sentrum