Klikk for galleri

3 SOLGT! Heistad/Gravavegen Hage 2 - 6 stk store leiligheter med flotte uteplasser - 3 soverom! innflytting Q2 2023!

3 SOLGT! Heistad/Gravavegen Hage 2 - 6 stk store leiligheter med flotte uteplasser - 3 soverom! innflytting Q2 2023!

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Vestfold og Telemark - Porsgrunn - Heistad, Brattås

Gravavegen 1

Prisantydning2.095.000,- - 2.295.000,-Fellesgjeld2.095.000,- - 2.295.000,-Felleskostnader9.412,- - 6.430,-Primærrom81.7m2 - 83.1m2Bruksareal94.8m2 - 102.7m2Soverom3 - 3
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

PM Telemark AS / Thomas André Hansen

Selger/Utbygger

Heistad Bolig AS

Betegnelse

Prosjektet skal føres opp på Gnr/Bnr 69/626 i Porsgrunn kommune, som blir heleid av borettslaget. Boligene tildeles andelsnummer. Andelsnummer for hver enkelt bolig vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet. Total arealet for Gnr/Bnr 69/626 utgjør ca 1 617,2 m2. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Hjemmelshaver er Heistad Bolig AS.

Byggeår

2022

Beliggenhet

Velkommen til det nye boligprosjektet på Heistad - Gravavegen Hage trinn 2!

Her blir det oppført 6 lavblokk leiligheter i et veletablert og populært område med kort vei til barnehage, skoler og flotte turområder. Beliggenheten sikrer gode solforhold i grønne omgivelser.

Gravavegen Hage er tegnet av sivilarkitekt MNAL Arild Sannes ved ARIO. Sannes har fått en rekke priser for byggene han har tegnet. Han har tidligere fått Porsgrunn kommunes Byggeskikkpris for et prosjekt i Brevik.

Boligene ligger på et hjørnetomt i et rolig boområde. Boligprosjektet vil bestå av en sammenkoblet 4-mannsbolig, og en 2 mannsbolig fordelt på to etasjer. Alle leilighetene får egen terrasse. Leilighetene har et areal fra 93 kvm til 109 kvm BRA. Her finner du blant annet tre soverom, bad, og en luftig og åpen stue og kjøkkenløsning.

Fordelen med å kjøpe nytt

• Fast kjøpesum og ingen økning i løpet av byggetiden.
• Mulig økning av boligens verdi selv før du har flyttet inn.
• Et energieffektivt og moderne bygg med høye krav til teknisk utførelse.
• Mulighet til å påvirke boligens standard ved personlige tilvalg gjør at du i stor grad kan skreddersy ditt nye hjem.
• Garantibefaring omlag 1 år etter ferdigstillelse.
• Reklamasjonsperiode i 5 år etter overtakelse.
• Ingen dokumentavgift/lave omkostninger.

Bygninger

6 leiligheter i 4-mannsbolig og 2-mannsbolig.

Byggemåte

Bygg leveres i henhold til teknisk forskrift 2017 (TEK17). Enheter i leveransen leveres med lydisolerende konstruksjonsoppbygning, med lyddempende etasjeskiller, samt lydisolerende seksjonsvegger i henhold til TEK17. Dobbeltfals kledning med stående retning. Tak leveres tekket med asfaltbelegg. Isolasjon og fallplater under asfaltbelegg. Sammensatte søyler kles med dekkbord. Bordtaksbeslag, takrenner, takrennekroker,
nedløpsrør og holdere for nedløpsrør leveres i plastbelagt stål.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 81,70 kvm - 95,30 kvm, Bruksareal: 93,20 kvm - 108,50 kvm

Leilighet 1: 102,7 kvm BRA, 83,1 kvm P-rom
Leilighet 2: 94,8 kvm BRA, 81,7 kvm P-rom
Leilighet 3: 102,7 kvm BRA, 83,1 kvm P-rom
Leilighet 4: 94,8 kvm BRA, 81,7 kvm P-rom
Leilighet 5: 93,2 kvm BRA, 82,1 kvm P-rom
Leilighet 6: 108,5 kvm BRA, 95,3 kvm P-rom

Innhold

Leilighet 1:
Inneholder entré, gang, 3 soverom, garderoberom, bad, wc-rom, stue- og kjøkken i åpen løsning, teknisk rom og 1 bodrom.

Leilighet 2:
Inneholder entré, gang, 3 soverom, garderoberom, bad, stue- og kjøkken i åpen løsning, teknisk rom.

Leilighet 3:
Inneholder entré, gang, 3 soverom, bad, stue- og kjøkken i åpen løsning og teknisk rom.

Leilighet 4:
Inneholder entré, gang, 3 soverom, garderoberom, bad, wc-rom, stue- og kjøkken i åpen løsning, teknisk rom og 1 bodrom.

Leilighet 5:
Inneholder entré, gang, 3 soverom, garderoberom, bad, stue- og kjøkken i åpen løsning, teknisk rom.

Leilighet 6:
Inneholder entré, gang, 3 soverom, bad, stue- og kjøkken i åpen løsning og teknisk rom.

Utstyr

Selger inngår på vegne av borettslaget en avtale om leveranse av grunnpakke TV og internett. Den enkelte kan enkelt oppgradere pakken ved å kontakte leverandøren som er oppgitt i boligmappen.

Oppvarming

Endelig oppvarmingsløsning blir bestemt under detaljprosjektering.

Parkering

Hver andelseier har bruksrett til en sportsbod, og en parkeringsplass.

Adkomst

Se vedlagt kart. Det vil bli skiltet med Privatmeglerens visningsskilt ved oppsatte visninger.

Beskrivelse av Eiendom / Fellesarealer

Utearealet leveres i henhold til egen utomhusplan. Planen er foreløpig og endringer må påregnes.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Servitutter / rettigheter

Andelen overdras fri for pengeheftelser. På borettslagets eiendom er det tinglyst ulike erklæringer/servitutter og pengeheftelser, bla. tilknyttet fellesgjeld. Disse vil følge eiendommen. 
Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen:

2018/1724216-1/200  Bestemmelse om vannledning  
21.12.2018 21:00 
Rettighetshaver:PORSGRUNN KOMMUNE  
Org.nr: 939991034
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
 
2018/1724216-2/200  Erklæring/avtale  
21.12.2018 21:00 
Rettighetshaver:PORSGRUNN KOMMUNE  
Org.nr: 939991034
Bestemmelse om sikring av fri flomvei

Vei / Vann / Avløp

Bygget kobles til offentlig eller godkjent privat vei-, vann- og avløpsnett, ved nærmeste punkt utpekt av kommunen.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Området ligger innenfor Detaljreguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad.
Formålene er; Bebyggelse og anlegg, Samferdsel og teknisk infrastruktur, Grønnstruktur, Hensynssoner og Sikringssoner.
Det er diverse rekkefølgekrav innenfor regulering som må ivaretas før ferdigtillatelse/midlertidig brukstillatelse kan gis.
Det er planer for å utvikle hele eiendommen. Inntegnet lekeplass vil eies og driftes av borettslaget.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Faste, løpende kostnader

Til dekning av løpende felleskostnader innbetaler den enkelte andelseier(kjøper) et månedlig beløp.
Felleskostnader består av borettslagets faste og variable driftskostnader, samt renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld som følger:
o Renter på felleslån
o Grunnpakke kabel TV/internett + engangsavgift for tilkobling
o Strøm til fellesarealer
o Vaktmester: Drift av utearealer sommer og vinter, og fellesarealer.
o Bygningsforsikring
o Forretningsførsel av borettslaget, og evt. teknisk forvaltning
o Revisjon
o Andre driftskostnader (f.eks. arbeidsgiveravgift, styrehonorar, sikringsfond, rekvisita, verktøy mm)
o Vedlikehold og drift av bygget og tekniske installasjoner.
o Eiendomsskatter
o Kommunale avgifter
o Diverse vedlikehold av bygg og felles anlegg, inkl. avsetning til vedlikehold
o Oppvarming av tappevann i felles anlegg.

Felleskostnadene for den enkelte boligen er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre, ved overtakelse, og styret vil påse at evt. nødvendig endring i felleskostnader innføres.

Andre faste utgifter:
Strøm, eget forbruk i leiligheten.
Innboforsikring.

Andel fellesgjeld / formue

Andel fellesgjeld kr. 2 095 000,- / Andel fellesformue kr. 0,- pr ifølge forretningsfører. Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.
Det er en 50/50 fordeling mellom innskudd og andel fellesgjeld.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld, in-ordning
Borettslaget kan vedta en IN-ordning. Det betyr at kjøper kan om ønskelig betale ned hele eller deler av sin fellesgjeld. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige felleskostnader. Dette fordi rentekostnader og avdrag som er del av felleskostnadene, reduseres. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

Skattefradrag for renteutgifter
Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan normalt trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler. Det tas forbehold om endinger i reglene.

Oppgjør

Kroner 150.000,- av total kjøpesum skal innbetales til meglers klientkonto, som forskudd ca. 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Restbeløp på innskuddet, samt omkostninger betales etter varsel fra megler senest innen en nærmere angitt frist før overtagelse. Renter for forskudd tilfaller kjøper, inntil selger evt. stiller garantier i henhold til bustadoppføringslovens § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Råderett over og renter for forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47-garanti er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontrakts-inngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Finansiering

Finansiering av fellesgjeld
Borettslagets fellesgjeld blir finansiert med et annuitetslån som borettslaget vil ta opp i forbindelse med overtagelsen av bygget. Lånet har 40 års total løpetid, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten, som vil bli endret i takt med utviklingen i rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. Etter 20 år må borettslaget betale avdrag og andelseieren får en økning i sine felleskostnader fra dette tidspunktet. Se prisliste for informasjon.

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

2 095 000,- (
NB: prisen er fast) 2 095 000,- (Andel av fellesgjeld)
4 190 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
5 000,- (Andelskapital)
4 195 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Omkostninger
1 140,- i tinglysningsomkostninger
5 000,- i andelskapital

3 396 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Spesifikasjon av lån

Borettslagets fellesgjeld blir finansiert med et annuitetslån som borettslaget vil ta opp i forbindelse med overtagelsen av bygget. Lånet har 40 års total løpetid, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil ha flytende rente, som pr. 09.11.2020 er på 1.8%. Det tas forbehold om endringer i renten, som vil bli endret i takt med utviklingen i rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. Etter 20 år må borettslaget betale avdrag og andelseieren får en økning i sine felleskostnader fra dette tidspunktet. Se prisliste for informasjon.

Ut i fra dagens lånebetingelser vil første avdrag som forfaller til betaling om 20 år påvirke felleskostnadene med:

Se prisliste.

Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Sikringsfondet dekker, etter nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene.

Adgang til utleie (boligformål)

Utleie av bolig i borettslag krever styrets samtykke, jf. borettslagslova § 5-3. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Konsesjon / Odel

Det foreligger ikke konsesjon eller odel på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Forventet ferdigstillelse er 12 måneder etter vedtatt byggestart, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt.
Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtagelsesperiode som ikke er lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet og beslutning om byggestart:
- At det er inngått bindende salgsavtaler på minimum 50% av salgsverdien inne 12 måneder fra salgsstart. Selger har anledning til å beslutte byggestart på et lavere salgstall.
- At det gis igangsettingstillatelse, samt øvrige offentlige tillatelser med de rammer som er forutsatt av selger, innen 12 måneder fra salgsstart.
- At det oppnås en for selger tilfredsstillende avtale med entreprenør innen 12 måneder fra salgsstart.
- At selger oppnår tilfredsstillende finansiering av prosjektet innen 12 måneder fra salgsstart.

Så snart forbeholdene er løftet, vil kjøper motta en skriftlig melding fra selger.  Dersom selger ikke løfter forbeholdene inne fristen kan begge parter kreve seg fristilt fra avtalen. Selger skal da tilbakebetale forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover dette har partene ingen krav mot hverandre.

Forkjøpsrett

Medlemmer av PBBL har forkjøpsrett ihht. egne frister ved salgsstart. Ved senere salg av enheter har medlemmer i PBBL forkjøpsrett.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers vederlag er kr. 40 000,- + mva per enhet. I tillegg kr. 3 500 + mva i oppgjørsgebyr. Det tilkommer ikke honorar for de objektene som ikke blir solgt. Megler skal likevel få dekket avtalte utlegg og evt. avtalte tillegg.