Klikk for galleri

Lietorvet - Ditt nye hjem! Sentrumsnært - garasje - utsikt og sol - romslige uteplasser - 12 solgte! Byggingen er igang!

X
Telemark – Nordre Bydel/Sentrum

Lietorvet Boliger

Telemark – Nordre Bydel/Sentrum

Lietorvet Boliger

Prisantydning
1.750.000 - 2.850.000,-
Fellesgjeld
1.750.000 - 2.850.000,-
Primærrom
67.2m2 - 97.9m2
Bruksareal
68.5m² – 104.3m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
skjema her?
Salgsoppgave
Lukk

Thomas André Hansen

Avdelingsleder / Megler
PrivatMegleren Kvelland & Partnere

Carina Slåtta

Eiendomsmegler
PrivatMegleren Kvelland & Partnere
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Kvelland & Partnere AS / Thomas André Hansen

Selger/Utbygger

Lietorvet Boligutvikling AS v. Anders Hoel

Byggeår

2020

Lietorvet - Ditt nye hjem!

Endelig kan vi presentere det nye boligprosjektet ved Lietorvet kjøpesenter. De 21 leilighetene i det første byggetrinnet byr på en svært sentral beliggenhet, utsikt og flotte solforhold. Vår målsetting er at dette prosjektet skal bli et løft for nærområdet og Skien sentrum!

Prosjektet ved Lietorvet kjøpesenter består av totalt 4 bygg med rundt 90 leiligheter. Det første byggetrinnet omfatter 1 bygg med 21 leiligheter. Det blir parkeringsanlegg i første etasje med heis opp til leilighetene. Bygget får 6 etasjer. Fra 2. til 5. etasje blir det 5 leiligheter, med unntak av toppetasjen. Her blir det kun 1 bolig.

Elegante leiligheter med luftige og solfylte balkonger og terrasser - Lietorvet byr på attraktive hjem med en helt spesiell nærhet til Skien sentrum.

Utearealene til prosjektet inviterer til hygge og samvær med trivelige naboer. Fellesområdet fremstår som åpent og grønt. Du vil glede deg over å komme hjem til din nye leilighet, samtidig som du har tilgang til en attraktiv møteplass når du selv ønsker.

Prosjektets nærmeste nabo er byens triveligste kjøpesenter. Her får man kort vei til det meste! 2018 var preget av flere store oppgraderingsprosjekter på senteret, både utvendig og innvendig. Blant annet har Meny, Posten, Vinmonopolet og Catilina Café fått nye og mer moderne lokaler. Dette gjør at Lietorvet kjøpesenter i dag fremstår som en enda mer attraktiv nabo!

Nå slipper du å tenke mer på vedlikehold! På Lietorvet kan du leve et bekymringsfritt liv uten husmaling, snømåking og plenklipping. I din nye leilighet får du ganske enkelt mer tid til å leve det livet du ønsker. Prosjektet er organisert som et borettslag tilknyttet PBBL. Dette er en smart boform, som
gjør hverdagen både enklere og tryggere.

Hvorfor kjøpe nytt?

Fast kjøpesum og ingen økning i løpet av byggetiden.
Mulig økning av boligens verdi selv før du har flyttet inn.
En enklere hverdag med lettvint renhold og minimalt med vedlikehold.
Energieffektive, kostnadsbesparende og lydisolerte bygg med høye krav til teknisk utførelse.
Mulighet til å påvirke boligens standard ved personlige
tilvalg gjør at du i stor grad kan skreddersy ditt nye hjem.
Garantibefaring omlag 1 år etter ferdigstillelse.
Reklamasjonsperiode i 5 år etter overtakelse.

Innhold

Det er et bredt utvalg av ulike leilighetstyper i det første byggetrinnet. Dette gjør at mange kommer til å finne et nytt hjem i vårt prosjekt. Lietorvet kan by på alt fra effektive 2-roms leiligheter på rundt 53 kvadratmeter til en unik 4-roms toppleilighet på rundt 119 kvadratmeter. Etter ønske fra markedet er det ekstra fokus på leiligheter mellom 90 og 100 kvadratmeter med to og tre soverom. Svært mange av boligene har dessuten balkong på to sider. Hver bolig selges med 1 parkeringsplass og 1 sportsbod i prosjektets parkeringsanlegg.

Arkitektens tanker

De viktigste formingskriteriene for dette prosjektet har vært å utforme gode leiligheter i bygninger som er tilpasset den eksisterende bebyggelsen i området. Her har spesielt hensynet til det nære naboskapet til Skien kirke hatt vesentlig betydning, sammen med typologien til den øvrige nabobebyggelsen.

Tegl er av den grunn benyttet som hovedmateriale på gatefasadene. Bygningsmassen er oppdelt i volumer med varierende fasadelengder og høyder, plassert slik at leilighetene får gode utsikts- og solforhold. Leilighetene er gjennomlyste med romslige balkonger som utvider leilighetene og gir skjermede uterom. Leilighetene har gode og effektive planløsninger som gir gode rom og boforhold. Store vindusflater gir leilighetene et lyst og luftig inntrykk, der parkettgulv, lyse vegger og tak, moderne kjøkken- og baderomsinnredninger er med på å gi inntrykket av hyggelige leiligheter med en svært god og sentral beliggenhet i Skien.

Felles uterom med beplantning og møblering er hevet opp en etasje fra omkringliggende gate- og parkeringsarealer, som gir hyggelige møteplasser og attraktive lek- og oppholdsarealer for beboerne. Alle leilighetene får tilgang til sportsbod og parkeringsplass i egen parkeringskjeller.

Arkitekten er Lars Gabrielsen i Børve Borchsenius.

Parkering / Garasje

Hver andelseier har bruksrett til en biloppstillingsplass i parkeringskjeller. Det leveres sportsbod i parkeringskjeller.

Reguleringsforhold

Eiendommene bygges i et området som er regulert og går under detaljreguleringsplanen for et område øst for Louises gate på Lietorvet. Formålene for området er Bebyggelse og anlegg, Samferdselsanlegg og Teknisk infrastruktur, Grønnstruktur. Utnyttelsesgraden er 100 %.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Faste, løpende kostnader

Kr. 5 370,- til kr. 12 530,- pr. mnd.

I denne er inkl. renter på fellesgjeld (avdrag kommer på etter 20 år), kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, vask av fellesarealer, forretningsførerhonorar, revisjon og andre fellesutgifter som f.eks brøyting med mer.

Andre utgifter som vil tilkomme:
NRK lisens, strøm/oppvarming og innboforsikring bekostes av den enkelte beboer.

Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Sikringsfondet dekker, etter nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene.

Andel fellesgjeld

Det er en 50/50 fordeling mellom innskudd og andel fellesgjeld.

Det vil variere fra kr. 1 375 000,- til kr. 4 250 000,- i andel fellesgjeld i dette byggetrinnet.

Oppgjør

Kr. 300 000,- av total kjøpesum skal innbetales til meglers klientkonto, som forskudd ca. 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler.
Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Restbeløp på innskuddet, samt omkostninger betales etter varsel fra megler senest innen en nærmere angitt frist før overtagelse. Renter for forskudd tilfaller kjøper, inntil selger evt. stiller garantier i henhold til bustadoppføringslovens § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Råderett over og renter for forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47-garanti er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

I tillegg til anvist kjøpesum i prislisten, tilkommer følgende omkostninger:

Medlemskap innmelding PBBL pr. prs kr 700,-
Gebyr for tinglysning av andelsskjøte kr 430,-
Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse kr 430,-
Gebyr grunnboksutskrift kr 280,-
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,-

Spesifikasjon av lån

Borettslagets fellesgjeld blir finansiert med et annuitetslån som borettslaget vil ta opp i forbindelse med overtagelsen av bygget. Lånet har 40 års total
løpetid, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten, som vil bli endret i takt med utviklingen i rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. Etter 20 år må borettslaget betale avdrag og andelseieren får en økning i sine felleskostnader fra dette tidspunktet. Se prisliste for informasjon.

Kjøper kan om ønskelig betale ned hele eller deler av sin fellesgjeld. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige
felleskostnader. Dette fordi rentekostnader og avdrag som er del av felleskostnadene, reduseres. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

Planlagt overtagelse

Forventet ferdigstillelse er andre kvartal 2021, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtagelsesperiode som ikke er lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når
overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Forkjøpsrett

Denne er avklart. Her gjelder nå førstmann til mølla-prinsippet. Leilighetene selges til fastpriser.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Kr. 50 000,- pr. enhet i meglerprovisjon.