X

PrivatMegleren Lillehammer har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Fortell meg hva eiendommen ble solgt for
Sel – Mysusæter

Ulvangsvegen 163

Kristin D. Killi

Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Lillehammer
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

55-18-0233

Eier

Truls Sanner (dbo)

Eiendomstype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 252 Bnr. 36 og Gnr. 252 Bnr. 50 i Sel kommune

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 1979 kvm

Beliggenhet

Hyttetomt beliggende høyt og fritt til, 935 m.o.h, med flott utsikt innover Rondanemassivet og langs området rundt Ula. Tomta ligger i et av våre aller flotteste fjellområder og vil være et ypperlig utgangspunkt for turer både sommer og vinter. Om vinteren går skiløypa som går innover mot Peer Gynt like i nærheten av tomta, samt milevis med løyper innover mot Rondane. Om sommeren er det vei helt fram til tomta, om vinteren parkerer man på oppbrøytede plasser på Mysuseter.

Bygninger

Eiendommen kan tillates utbygd med inntil 120 kvm. Bruksareal (BRA), enkeltbygg, kan ikke overstige 120 kvm BRA.
Forøvrig oppfordres det til å sette seg godt inn i regulseringbestemmelsene som følger som vedlegg til prospektet. I tilllegg oppfordres det å ta tidlig kontakt med Sel kommune.

Byggemåte

Det foreligger ingen byggeklausul på tomtene og kjøper står helt fritt til å velge hytteleverandør eventuelt selvhusbygging.
Påkobling strøm tar kjøper direkte med Eidefoss.

Parkering / Garasje

Om sommeren parkeres det på egen grunn ved hytta. Om vinteren parkeres det på oppbrøytet plass på Mysuseter. Vinterparkeringen er mot avgift.
Det pågår diskusjoner om å få vinterbrøytet Ulvangsvegen. Det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse om dette.

Adkomst

Fra E6 svinges det opp til Rondanevegen like sør for Otta sentrum. Følg denne oppover og inn på Mysuseter. Hold til venstre der vegen deler seg. Følg vegen oppover bakken og ta til venstre inn i Ulvangsvegen. Dette er bomveg, og alle oppsitterne har nøkkel til denne. Tomta ligger på høyre side av veien.

Beskrivelse av tomt/hage

Hovedtomten er på 1979,4 kvm, eiet tomt bestående av grasmark, fjellbjørk og vanlig fjellvegetasjon. Det er god solgang på tomta. I tillegg er det en tilleggstomt som har gnr 252 bnr 50 som medfølger salget, som har en størrelse på 1990,4 kvm. Denne tomten kan ikke bebygges pr i dag, ref Sel kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

I henhold til grunnboksutskrift datert 13.07.2018 er følgende tinglyst på eiendommen:
Gnr 252 - Bnr 50:
Registrering av grunn, tinglyst 28.02.1967

Gnr 252 - Bnr 36:
Bestemmelse om gjerde, tinglyst 23.06.1964

Ovennevnte dokumenter følger som vedlegg til prospekt. Grunnboksutskrift kan fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann/avløp.
Kjøper må selv ta kostnaden med å opparbeide strøm og adkomst inn på tomten.
Engangsgebyr for tilknytning forfaller ved tilknytning.

Vei: Prlvat vei ut til offentlig. Sommerveg.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Kjøper besørger dette selv, via ansvarlig byggherre.

Verdi ved skattefastsetting

Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. For nærmere informasjon gå inn på www.skatteetaten.no.

Reguleringsforhold

Gjeldende plan for området er "Reguleringsplan Mysuseter" vedtatt 27.06.2005 og ligger i et område avsatt til fritidsbebyggelse.
Kopi av reguleringsplanen følger som vedlegg til prospekt. Interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i innholdet av denne.

Faste, løpende kostnader

Det må påregnes kostnader til:
- Vegavgift må påregnes - vinterparkering
- Kommunale avgifter som eiendomsskatt og renovasjon vil påløpe.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Festeavtale

Ikke relevant - eiet tomt.

Energiforbruk

Ikke utført da dette er en ubebygd tomt.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør. Hvitevarer, som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen.

Adgang til utleie (boligformål)

Ingen restriksjoner på utleie.

Konsesjon / Odel

Kjøper(e) må signere på egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet ifbm tinglysing av skjøte (grønt skjema).

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers vederlag og utlegg betales av selgeren og utgjør: fastpris kr 34 900,-. Sum tillegg stipulert til kr 28 348,-. Direkte utlegg kr 525,-. Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selgere betale kr 4 500,- + tillegg/utlegg.