Klikk for galleri

Nordmarka Nord - Hyttetomter med fantastisk beliggenhet - Alle fasiliteter - Nydelig utsikt m.m.

Nordmarka Nord - Hyttetomter med fantastisk beliggenhet - Alle fasiliteter - Nydelig utsikt m.m.

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Viken - Lunner

Dæhlinvegen

Prisantydning550.000,- - 1.250.000,-Rom1
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

Lindstadutsikten AS

Betegnelse

Gnr. 107 Bnr. 1 i Lunner kommune

Velkommen til Lindstadutsikten, Felt 2!

Privatmegleren v/Vegar Volla har gleden av å presentere Lindstadutsikten Felt 2, et attraktivt og solfylt tomtefelt beliggende i naturskjønne omgivelser i Mylla området, Nordmarka Nord, i Lunner kommune. Feltet som nå selges, består av totalt 11 hyttetomter, et lite felt med spesielle kvaliteter. Tomtene ligger høyt og fritt i terrenget ca. 520 moh med særdeles gode solforhold og en fantastisk utsikt mot Norefjell, Vikerfjell, Valdres og Gudbransdalen, samt det flotte kulturlandskapet på Hadeland.

Tomtene vil bli byggeklare i 2021!

Tomtene rangeres i størrelseskategorien fra 0,8 daa opp til 1,1 daa med priser fra kr 550.000,- og opp til kr 1.250.000,-.

Tomtefeltet vil få alt av moderne fasiliteter som bla. helårsvei, tilknytning til felles privat vann/avløp og elektrisitet.

Tomtefeltet er detaljregulert til fritidsbebyggelse. Bebygd areal - BYA (NS3940) er på hele 150 kvm for den enkelte hyttetomt.

Det er byggeklausul på 7 av tomtene til TINDE HYTTER AS. Dette vil bli tinglyst som en heftelse etter fradeling er gjennomført og nytt matrikkelbrev er utarbeidet. Kontakt Nina Haverstad, tlf. 922 20 258 for info om aktuelle hytter.

Nordmarka Nord er et snøsikkert område og byr på et stort utvalg maskin- og scooterpreparerte løyper i et variert terreng.

Tomtene kan fritt besiktiges etter eget ønske, velkommen!

Beliggenhet

Tomtene ligger i et etablert og naturskjønt område i Nordmarka Nord, i Lunner kommune. Tomtene ligger høyt og fritt i terrenget ca. 520 moh med en fantastisk utsikt mot Norefjell, Vikerfjell, Valdres og Gudbransdalen, samt det flotte kulturlandskapet på Hadeland.

I området finner du flotte skog- og friluftsområder, med et stort nettverk av turstier og flere fiske- og badevann. Det er blant annet kort vei til Mylla, et idyllisk vann og godt utgangspunkt for flotte kanoturer i Nordmarka. Området er et sant eldorado for naturelskere, og her kan du lett finne roen i en ellers hektisk hverdag. Om vinteren byr området på et stort antall av gode skiløyper i løypenettet Nordmarka Nord. Spenn på deg skiene rett utenfor døra å gå til Oslo!

Ved Svea sportshytte kan du ta en pust i bakken under skiturer vinterstid. Et fantastisk flott løypenett, med brede, oppkjørte løyper er en del av hele Nordmarkas løypenett. Ytterligere informasjon om alle mulighetene i området kan finnes på www.skiforeningen.no og www.ut.no. Herfra går skiløypene videre til Mylla/Myllavannet.

Av severdigheter kan en tur til Hadelands Bergverksmuseum, Norges eldste, registrerte jerngruve, anbefales. Her har du blant annet mulighet til å få et unikt innblikk i gruvedriften. På Jevnaker ligger også Hadeland Glassverk, Kistefos-museet og et trivelig handelssentrum.

Regulering

DETALJREGULERING FOR LINDSTADUTSIKTEN, Plan nr. 0533-2017-0007, VEDTATT 31.01.2019 OG SIST REVIDERT 04.06.2019.

Hele planen ligger vedlagt i salgsoppgaven

Utdrag fra planen:
FRITIDSBEBYGGELSE
Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av hytte, jf. plan- og bygningslovens § 20-1, skal det sendes inn situasjonsplan og snitt som viser: Tomtegrenser og byggegrenser. Bebyggelsens plassering, høyde og møneretning. Terrengprofiler som viser bygninger og utomhusanleggs amt eksisterende og nytt terreng.

UTNYTTELSE OG PLASSERING AV BYGNINGER
Bebygd areal - BYA på fritidseiendommene skal ikke overstige 150m2 BYA. Det skal være min. en biloppstillingsplass på 18m2 pr. tomt, denne inngår i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting, jf. TEK-17 § 5-2. Det tillates kun én fritidsbolig pr. eiendom. Uthus, anneks eller garasje skal ikke overstige 25m2 for hver eiendom, alt medregnet i eiendommens totalt tillatte BYA på 150m2. Det skal opparbeides uteplass ved inngangsdør. Avstand mellom hytte og anneks skal ikke overstige 5,0 meter. Garasjer med innkjøring vinkelrett på veg kan ikke plasseres nærmere nabogrense enn 6,0 meter. Der byggegrenser ikke er inntegnet på plankartet gjelder Plan- og bygningslovens bestemmelser om byggegrenser.

HØYDER, TERRENG
Mønehøyde for alle bygg måles fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen og skal ikke overstige 5,0 meter. Opprinnelig terreng skal ikke endres mer enn 1,5 meter, det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av hytta.

ESTETISKE FORHOLD
Bygningene skal ha tradisjonelt saltak tekket med torv og takvinkel mellom 22 og 42 grader. Fritidsboliger skal ligge lavest mulig i terrenget, ha mørk jordfarge, brun eller mørk grå beis og i størst mulig grad underordnes områdets naturpreg. Hovedmøneretningen skal følge byggets lengderetning og høydekoter. Flaggstenger tillates ikke. Eventuelle parabolantenner skal monteres på vegg og ha samme farge som veggen. Inngjerding av den enkelte tomt tillates ikke. Skjemmende fjernvirkning av utebelysning tillates ikke. Utebelysning skal være avskjermet, ikke over horisontalplanet og ikke blendende.

PARKERING
Det avsettes en (1) biloppstillingsplass pr tomt. Felles gjesteparkering er i felt f_SPA1.

VEGETASJON
I bygge- og friområder skal skog- og terrengbehandling ha som hovedhensikt å bevare landskapets utmarkskarakter og rekreasjonsverdi.

VANN- OG AVLØPSANLEGG/RENOVASJONSANLEGG
Innenfor BVF skal det anlegges vannforsyningsanlegg. Innenfor BAV skal det anlegges avløpsanlegg i  henhold til lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Lunner kommune. Innenfor BRE plasseres renovasjonsanlegg for hytterenovasjon.

TERRENGINNGREP
Terrenginngrep utføres så skånsomt som mulig, utgravinger og- eller fyllinger skal jevnes og reetableres med stedegen vegetasjon.

LEDNINGER OG KABLER
Ledninger for VA, strøm og telefon skal i hovedsak legges langs vegtraseer og fram til tomtegrense

GJERDEBRUK
Da planområdet berører områder som benyttes til beiting, kan hele planområdet inngjerdes. Det er ikke tillatt å gjerde inn den enkelte hyttetomt.

Adkomst

Kjør Rv 4 til Roa, ta av mot Jevnaker (Rv 35). Sving av mot Kalvsjø, følg Randsfjordlinna. Ta så av til venstre inn på Dæhlinvegen. Følg denne rett frem og der den deler seg i to, hold venstre. Når du passerer Lindstad Gård, følg veien og tomtefeltet er skiltet.

Ved GPS navigasjon legg inn adressen "Dæhlinvegen 173, 2730 Lunner" som er en tilgrensende tomt.

Beskrivelse av tomt/hage

Tomtene er ca. 0,8 daa til ca. 1,1 daa.
Tomtene overdras med vei, vann, avløp og strøm til tomtegrensen.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

1942/1753-40/20  Skjønn  
06.11.1942 
Elektriske kraftlinjer

1964/6331-3/20  Rett til utskilt tomt  
18.12.1964 
BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILT TOMT
RETTIGHETSHAVER: ENGEN RANDI
RETTIGHETSHAVER: LINDSTAD HELGE
MED FLERE BESTEMMELSER
 
1987/212-1/20  Elektriske kraftlinjer  
13.01.1987 
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
 
2014/376118-1/200  Erklæring/avtale  
12.05.2014 
rettighetshaver:Knr:0533 Gnr:107 Bnr: 3 til 11
Bestemmelse om hogst

Rettigheter på 0533-106/3
Rettigheter i eiendomsrett
2013/310096-1/200  Bestemmelse om veg  
18.04.2013 
rettighetshaver:Knr:0533 Gnr:107 Bnr:1

Vei / Vann / Avløp

Privat vei.
Felles privat vann og avløp for feltet. Påkobling vil være kjøpers ansvar.

Velforening

Pliktig medlemskap i feltets velforening. Dette vil bli tinglyst.
Vedtekter og medlemskap følger med overdragelsen av tomten.


 

Faste, løpende kostnader

Tilkoblingsavgift: Vann/avløp/strøm kr. 25.000,-.

Veiavgift: Stipulert til ca. kr. 7.500,- pr. år. for brøyting/strøing og vedlikehold på sommeren. (DæhlienSvenbalrud og Svenbalrud-hyttetomt)

Velavgift: Stipulert til kr. 2.000,- årlig (drifting av vann/avløp) Drifting av vann og avløp er velets oppgave.

Renovasjon og eiendomsskatt vil tilkomme.
Se ellers lunner.kommune.no

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.
 

Totale kostnader

550 000,- (Prisantydning laveste pris)

Omkostninger
13 750,- (Dokumentavgift fra)
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

29 392,- (Omkostninger totalt)

579 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

1 200 000,- (Prisantydning høyeste pris)
Omkostninger
30 000,- (Dokumentavgift fra)
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

45 642,- (Omkostninger totalt)

1 245 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Det kreves egenerklæring om konsesjonsfrihet godkjent av kommunen før overtagelse.

Tomtene skal fradeles fra hovedeiendommen gnr 107 bnr 1. Det tas forbehold om at mindre justeringer av arealet kan forekomme, samt endring av matrikkel.

Det tas forbehold om salg av 4 stk. fritidstomter av totalt 11 stk. for gjennomføring av prosjektet, samt opparbeidelse av infrastruktur på feltet.

Det gjøres oppmerksom på at tomt nr 5 og 6 har registrert Kulturminne i eiendomsgrensen, dette kan ha betydning for plassering av bygningsmasse på eiendommene.

Overtagelse

Etter nærmere avtale, dog tidligst etter infrastruktur på feltet er ferdigstilt.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Følgende vilkår gjelder dersom tomtene ikke er solgt innen utgangen av 2021

Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trer i kraft 01.01.22. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, avhengig av når avtaleinngåelsen skjer, og om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Følgende vilkår gjelder dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den 31.12.2021:

Salg til forbrukerkjøper:
Eiendommen selges etter avhendingslovens normalbestemmelser jf. § 1-2.
(2) Lova kan ikkje fråvikast ved avtale til ugunst for kjøparen ved forbrukarkjøp av nyoppført eigarbustad som ikkje har vore brukt som bustad i meir enn eitt år på avtaletida, dersom seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd. Ved andre forbrukarkjøp kan § 1-1a andre ledd, § 1-3, § 2-6 første ledd tredje punktum, § 3-3, §§ 3-7 til 3-10, §§ 4-1 til 4-19, §§ 6-1 til 6-3 og §§ 7-1 til 7-3 ikkje fråvikast ved avtale til ugunst for kjøparen.
(3) Med forbrukarkjøp er meint kjøp av eigedom når kjøparen er ein fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Salg til kjøper som ikke er forbruker:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Meglers vederlag og utlegg

Panteattest (Kr.808) Markedspakke (Kr.19 900) Oppgjørskostnad (Kr.5 000) Visninger pr stk (Kr.2 500) Totalt kr. (Kr.28 208)
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 30.325,- (Markedspakke+utlegg+9.900,-) + visninger med kr 2.500,- per stk.