Klikk for galleri

Moderne eneboliger i kjede med svært sentral beliggenhet på Nærbø!

X
Rogaland – Hå

Bjorhaugvegen 2

Rogaland – Hå

Bjorhaugvegen 2

Prisantydning
3.390.000 - 4.490.000,-
Primærrom
88m2 - 132m2
Bruksareal
100m² – 144m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF
41 60 77 81
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Partner
90 20 37 96
Salgsoppgave
Lukk

Bjørn Rune Salte

Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Jæren

Aleksander Grødem

Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Jæren
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Jæren Eiendomsmegling AS / Bjørn Rune Salte

Selger/Utbygger

Bjorhaugvegen 2 AS v. Roy Søyland

Betegnelse

Gnr. 25 Bnr. 13 i Hå kommune

Byggemåte

Leveranser i henhold til TEK 10. Se leveransebeskrivelse fra utbygger.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 88 kvm - 132 kvm, Bruksareal: 100 kvm - 144 kvm

Bolig 1:
BRA/P-rom: 144 kvm/132 kvm
S-Rom: 12 kvm

-1.etasje: BRA/P-rom: Ca. 26 kvm/14 kvm
1. etasje: BRA/P-rom: Ca. 53 kvm/53 kvm
2. etasje: BRA/P-rom: Ca. 50 kvm/50 kvm
3. etasje: BRA/P-Rom: Ca. 15 kvm/ 15 kvm

Bolig 2:
BRA/P-rom: 144 kvm/132 kvm
S-Rom: 12 kvm
-1.etasje: BRA/P-rom: Ca. 25 kvm/13 kvm
1. etasje: BRA/P-rom: Ca. 53 kvm/53 kvm
2. etasje: BRA/P-rom: Ca. 51 kvm/51 kvm
3. etasje: BRA/P-Rom: Ca. 15 kvm/ 15 kvm

Bolig 3:
BRA/P-rom: 108 kvm/99 kvm
S-Rom: 9 kvm

-1.etasje: BRA/P-rom: Ca. 20 kvm/11 kvm
1. etasje: BRA/P-rom: Ca. 40 kvm/40 kvm
2. etasje: BRA/P-rom: Ca. 37 kvm/37 kvm
3. etasje: BRA/P-Rom: Ca. 11 kvm/ 11 kvm

Bolig 4:
BRA/P-rom: 100 kvm/88 kvm
S-Rom: 12 kvm

-1.etasje: BRA/P-rom: Ca. 21 kvm/10 kvm
1. etasje: BRA/P-rom: Ca. 37 kvm/37 kvm
2. etasje: BRA/P-rom: Ca. 34 kvm/34 kvm
3. etasje: BRA/P-Rom: Ca. 7 kvm/ 7 kvm

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor boenheten, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal.
Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter tegninger datert <*>
Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Innhold

Bolig 1:
-1.etasje: P-rom: Bad/vaskerom og S-rom: Bod/sportsbod.
1. etasje: P-rom: Entrè, kjøkken og stue.
2. etasje: P-rom: Gang, 3 soverom(alternativ stue i det ene) og bad.
3. etasje: P-rom: Stue/soverom

Bolig 2:
-1.etasje: P-rom: Bad/vaskerom og S-rom: Bod/sportsbod.
1. etasje: P-rom: Entrè, kjøkken og stue.
2. etasje: P-rom: Gang, 3 soverom(alternativ stue i det ene) og bad.
3. etasje: P-rom: Soverom/stue.

Bolig 3:
-1.etasje: P-rom: Bad/vaskerom og S-rom: Bod/sportsbod.
1. etasje: P-rom: Entrè, kjøkken og stue.
2. etasje: P-rom: Gang, 2 soverom og bad.
3. etasje: P-rom: Soverom/stue.

Bolig 4:
-1.etasje: P-rom: Bad/vaskerom og S-rom: Bod/sportsbod.
1. etasje: P-rom: Entrè, kjøkken og stue.
2. etasje: P-rom: Gang, 2 soverom og bad.
3. etasje: P-rom: Kontor

Det vises til planskisse vedrørende innhold til den enkelte enhet.

Standard

Boligene leveres med parkett på alle gulv, foruten våtrom og entrè/gang som fliselegges. Det er malte gipsvegger/himlinger.

Kjøkken leveres av Sigdal.

Se for øvrig leveransebeskrivelse fra selger for spesifikk leveranse utvendig/innvendig.

Oppvarming

Varmekabler i fliselagte gulv.
Varmepumpe.

Parkering / Garasje

Parkering i carport.

Beskrivelse av tomt/hage

Eiendommen vil bli delt opp i forbindelse med overdragelsen, og hver enhet får egen tomt med eget matrikkelbrev. Det opprettes realsameie for fellesareal.

Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger.
Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.
Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til boligformål.

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Oppgjør

Fullt oppgjør ved overtakelse. Ingen delinnbetalinger.

Det vil bli utsendt faktura fra PrivatMegleren i samsvar med Bustadsoppføringslova §12
Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Adgang til utleie (boligformål)

Det er èn bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner utover generelt krav om radonmåling.

Planlagt overtagelse

Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til 365 kalenderdager i tillegg til ferie etter bustadoppføringsloven etter at
a) Selgers forbehold er bortfalt
b) forbrukeren har stilt sikkerhet i form av finansieringsbekreftelse.

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet, jfr. Bustadoppføringslova §18.

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.
Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen.

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen er overført.

Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted.

Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen blir gjennomgått/befart samtidig som boligens driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.
Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelse dato.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.