Klikk for galleri

BØGASET/VENELI - 5 hyttetomter på populære Bøgaset - 3 solgt! Et eldorado for deg som elsker friluftsliv

BØGASET/VENELI - 5 hyttetomter på populære Bøgaset - 3 solgt! Et eldorado for deg som elsker friluftsliv

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Viken - Nesbyen - Nes

Bøgaset - Veneli

Prisantydning800.000,- - 1.190.000,-
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

Kjell Ålien Anne Kristin V Ålien

Betegnelse

Gnr. 56 Bnr. 1795 og Gnr. 56 Bnr. 1797 og Gnr. 56 Bnr. 1798 og Gnr. 56 Bnr. 937 i Nesbyen kommune

Standard

Tomtene har en prisantydning på 1.190.000,-

Prisliste:
Tomt H21: Kr. 1.190.000,- + omkostninger
Tomt H22: SOLGT
Tomt H23: SOLGT
Tomt H24: SOLGT
Tomt H25: Kr. 1.190.000,- + omkostninger

Oppvarming

Det er mulighet for å tilknytte seg strømnettet. Hallingdal Kraftnett opplyser per mail 08.09.2021:
"Anleggsbidrag for hver av disse tomtene blir 31.000.- for 4 x 40 A ( 240 V)
Gravekostnader besørges og bekostes av utbygger."
Utbygger er kjøper av tomt.

Parkering / Garasje

Det skal opparbeides minimum 2 p-plasser pr. hytteenhet. Disse skal fortrinnsvis
opparbeides på egen tomt, men felles parkering/gjesteparkering i området kan også
benyttes der hyttetomta ikke egner seg for egen parkeringsplass.

Adkomst

Fra rundkjøringen i Nesbyen sentrum ta veien mot Tunhovd.  Etter 8 km ta til venstre mot Nesbyen Alpinsenter. Kjør så ca. 4 km og ta til høyre mot Bøgaset. Følg veien rett frem ca 2,8 km og du er på Bøgaset  Følg veien videre oppover mot høyre ca 500 og ta av til høyre igjen før du har nådd bakketoppen. 

Følg denne veien til endes og du får tomtene rett frem og til venstre.

Beskrivelse av tomt

H21: ca. 1020m²
H22: ca. 1080m²
H23: ca. 1130m²
H25: ca. 1200m²
Gjenværende areal av gnr 56/937 blir på ca. 1400m² (tomt H24)

Tomtene er p.t. ikke endelig oppmålt, og kjøper må akseptere et mindre avvik i tomtestørrelse etter endelig oppmåling. Selger har rekvirert oppmåling.

Selger bestiller målebrev og bærer kostnaden for oppmåling og tinglysingen av denne.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Reguleringsforhold

Fra kommunen: Eiendommene er i reguleringsplan for Bøgaset (planID 01200505) avsatt til fritidsbebyggelse. Kommunen er ikke kjent med pågående plansaker som berører eiendommene.

Følgende fremgår av reguleringsbestemmelsene:
Maks. BYA=186 m2 inkl. 36 m2 utvendig parkering. For hytter, inkludert anneks, som bygges på fradelte hyttetomter (i motsetning til
punktfeste), skal BYA likevel ikke overstige 12,5% pluss 36 m2 utvendig parkering. Der hvor terreng- og tomte forholdene tillater det, kan det oppføres uthus, anneks og/eller garasje på inntil BYA = 25 m2 i tillegg til hytta på hver tomt.

Se vedlagte reguleringsplan for mer informasjon.

Tomt H25 vil bli noe mindre enn tegnet på reguleringsplanen, da vegen til tomtene vil strekke seg til enden av tomt H25

Andre faste løpende kostnader

Ved byggesøknad faktureres byggegebyr og tilkoblingsavgift for kloakk.

Etter bygging tilkommer følgende avgifter (2021-priser):
Eiendomsskatt (må takseres): kr ?
Renovasjon hytte: kr 1.335,00 + mva
Kloakkavgift, abonnementsgebyr: kr 877,50 + mva
Kloakkavgift, forbruksgebyr: kr 10,88 x 60 m³: kr 652,80 + mva
Feiegebyr pipe nr 1: kr 450,00 + mva
Feiegebyr pipe nr 2: kr 225,00 + mva (behovsprøvd feiing, faktureres det året feiing er utført)
Tilsyn fyringsanlegg: kr 1 350,00 + mva (behovsprøvd tilsyn, faktureres det året tilsyn er utført)

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

1 190 000,- (Prisantydning)


Omkostninger
29 750,- (Dokumentavgift)
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

31 092,- (Omkostninger totalt)

1 221 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

(1) Selger er ansvarlig for å etablere vann til nærmeste tilknytningspunkt (nær tomtegrense). Påkoblingsavgiften er inkludert i kjøpesummen. Strøm og driftskostnaden av pumpehus deles mellom brukerne og faktureres ut for driftskostnader og vedlikehold. Når alle tomter i feltet er solgt skal pumpehusene overtas av hytteeierne.

(2) Selger bestiller målebrev og bærer kostnaden for oppmåling og tinglysingen av denne.

(3) Kjøper er selv ansvarlig for stikkveg fra fellesveg til tomten.

(4) Kjøper betaler årlig serviceavgift kr 350,- for privat avløpsnett for Bøgaset Miljøutbygging.

(5) Kjøper betaler påkoblingsavgift kloakk Nesbyen kommune kr 56.000,- + mva for fritidsbolig inntil 120 kvm BRA, med et tillegg pr. påbegynte 20 kvm på kr 5.600,- + mva. Beløpene er per 08.09.2021 og det tas forbehold om endringer.

(6) Kjøper betaler også kr 19.500 (Andelstilskudd Trondrudvegen kr 9.500,- per tomt/enhet, tilknytningsavgift Bøgasetvegen kr 10.000,-). Beløpene er per 08.09.2021 og det tas forbehold om endringer. Anleggsbidrag og årsavgift for Venelivegen er p.t ikke opplyst, men informasjon vil komme.

Konsesjon / Odel

Eiendommen ligger i en kommune med nedsatt konsesjonsgrense og kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 1400,- / 2100,- / 3100,- pr tegnet forsikring.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers vederlag utgjør fastpris kr. 35.000,- pr. tomt + utlegg og tillegg beregnet til ca. kr. 31.900,-. Om handelen ikke kommer i stand har megler krav på et rimelig honorar stort kr. 9.900,- + direkte utlegg.