X

PrivatMegleren Bodø har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Tverlandet – Tverlandet

Straumøya

Tverlandet – Tverlandet

Straumøya

Prisantydning
1.900.000
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmeglerfullmektig
45 48 24 65
Salgsoppgave
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Straumøya
282110
Bodø
5102223063

Per Terje Årsandøy

Eiendomsmeglerfullmektig
PrivatMegleren Bodø
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

308-18-0220

Eier

Bård Jentoft Jenssen

Eiendomstype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 84 Bnr. 4 og Gnr. 84 Bnr. 8 i Bodø kommune

Byggeår

1996

Areal

Bruttoareal: 48 kvm

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 1025338 kvm

Beliggenhet

PrivatMegleren Bodø ved Per Terje Årsandøy har gleden av å presentere en naturskjønn landbrukseiendom beliggende på sørsiden av Straumøya i Skivika med utsikt over Valnes og Sundan.

Eiendommen ligger i Lnfr område og består av et tidligere gårdsbruk som i dag ikke er i drift. Det foreligger ikke boplikt på eiendommen, men driveplikt på skogen.

Det står i dag to naust og en fjøs på eiendommen, hvor det ene naustet er innredet.

Eiendommen kan besiktiges på egen hånd eller sammen med megler.

PrivatMegleren ønsker deg velkommen på visning!

Bygninger

Eiendommen består i dag av to naust og et eldre fjøs.

Naust ved sjøen er innredet og er benyttet som fritidsbolig av nåværende eier. Bygningen er oppført i 1996 og har en grunnflate på 48 kvm. Oppført på ringmur av betong. Veggene består av isolert bindingsverk med trykkimpregnert bordkledning og 2-lags termopan vinduer. Tak tekket med stålplater. Naustet er ikke befart av takstmann, og overtas av kjøper i den stand det var ved besiktigelsen.

Naust ved Skivikvatnet er uinnredet og oppført i 1993, Bygningen står oppført på betongpeler, gulv av trebjelker og gulvbord. Vegger i bindingsverk med stående kledning. Taktekke av torvtak.

Fjøs med ukjent byggeår, restaurert i 1995. Overbygget er revet og det er lagt tak på steinmuren.

Våningshus er revet i 2014.

Det er usikkert hvordan standard på byggene er pr. dd. og det anbefales interessenter og befare eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at ingen av byggene er regulert til fritid og/eller boligformål og at området i all hovedsak er LNFR. En eventuell kjøper bærer risikoen for å få omsøkt eiendommen.

Arealer og fordeling per etasje

Naust Bruttoareal: 48 kvm

Adkomst

Det er i dag en skogsvei til eiendommen som nåværende eier har etablert til bruk for å skjøte skogen.

Beskrivelse av tomt/hage

Matrikkel: Kommune: 1804 BODØ Gnr: 84 Bnr: 4
Eiet/festet: Eiet
Areal: 337 534m²
Arealkilde: Arealene er innhentet fra infoland- Bodø kommune
Adresse: Skivik

Matrikkel: Kommune: 1804 BODØ Gnr: 84 Bnr: 8
Eiet/festet: Eiet
Areal: 687 804m²
Arealkilde: Arealene er innhentet fra infoland- Bodø kommune
Adresse: Skivik

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Det foreligger en leieavtale med Telenor på bruksrett til basestasjon for radiokommunikasjon på Høgnakken. Telenor har også avtale på veirett frem til tårnet så lenge leieavtalen vedvarer. Avtalen gjelder i 10 år omgangen og ble fornyet 1/10-2013. Se vedlegg i salgsoppgaven.

Vei / Vann / Avløp

Det er ikke vei, vann eller avløp til eiendommen.

Det er etablert traktorvei frem til eiendommen av nåværende eier.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det er opplyst i matrikkelbrev fra Bodø kommune at det foreligger ferdigattest på naustet oppført i 1996.

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi Gnr/Bnr 84/4 er kr. 229 779,- pr. 04.02.2019
Ligningsverdi Gnr/Bnr 84/8 er kr. 57 189,- pr. 04.02.2019

Reguleringsforhold

Eiendommen er i all hovedsak regulert til LNFR, med unntak av 43 mål hvor arealbruken er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Det er ikke gitt at ytterligere bebyggelse kan realiseres, da eiendommen er beliggende i LNFR område.

Reguleringsplanen er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter Kr. 1 650 pr. år Beløpet omhandler eiendomsskatt fakturert på eiendommen i 2017.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. PrivatMegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. PrivatMegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør. Hvitevarer, som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen.

Adgang til utleie (boligformål)

Det er ikke registrert boenhet til boligformål på eiendommen.

Konsesjon / Odel

Kjøper av eiendommen må søke konsesjon på ervervet etter "Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv". Konsesjonsrisikoen ligger på kjøpers hånd. Dette innebærer at hele kjøpesummen med omkostninger skal betales til avtalt overtagelsestidspunkt uavhengig av om konsesjon er gitt eller ikke på overtagelsestidspunktet. Manglende konsesjon gir heller ikke kjøper rett til å heve avtalen.

Ervervet kan ikke tinglyses med mindre konsesjon er gitt, jfr lovens § 15. Dersom konsesjon ikke er gitt på overtagelsestidspunktet, utsteder selger åpent skjøte som beror hos megler inntil konsesjonsspørsmålet er avklart.

Kjøper plikter å søke konsesjon før tre uker er gått fra kjøpekontrakten er signert.

Det er ikke boplikt på eiendommen, men det foreligger driveplikt på skogen.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr. 1.400,- pr. formidlet Boligkjøperforsikring. Dette øker til kr. 2.400,- pr. formidling fra 1. mai 2019. I tillegg mottar meglerforetaket ytterligere kr. 1.000,- pr. formidlet Boligkjøperforsikring PLUSS.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via PrivatMegleren "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Det er avtalt fastpris kr. 72 525,- for salg av eiendommen.

Hvis handelen ikke er kommet i stand skal selger dekke meglers utlegg, samt et rimelig vederlag kr. 9900 for medgått tid.